Planering av ledningar nära infrastruktur

Ledningar kan med fördel dras i markområden som ligger i vägens eller järnvägens närområde. Avtal kan skrivas och i vissa delar finns krav, ledningarna ska inte utgöra hinder eller fara för trafiken eller fördyra drift eller underhåll.

Mark i vägens och järnvägens närområde kan med fördel användas till att dra ledningar i. Det förutsätter att drift och underhåll av vägen eller järnvägen inte fördyras eller försvåras, samt att skador, fara eller hinder för trafik och trafikanter inte vållas på grund av ledningen eller dess kringutrustning.

Den som ska korsa en järnväg, en väg eller ett farvatten med någon form av ledning måste teckna ett avtal med Trafikverket. Samråd kan även krävas utmed järnvägen. Ledningar som ska korsar kan exempelvis vara:

  • Hög- eller lågspänningsledningar
  • Optokablar
  • Trycksatta ledningar för till exempel fjärrvärme eller vatten
  • Avloppsledningar
  • Dräneringsledningar

Vid anläggande av starkströmsledningar krävs normalt tillstånd från Energimarknadsinspektionen, så kallad nätkoncession. Trafikverket bereds möjlighet att lämna synpunkter vid samråd om ny eller förlängd giltighetstid för kraftledningar. Trafikverket deltar i hela processen, från det tidiga samrådet med berörda innan själva ansökan skickas till Energimarknadsinspektionen, tills beslut fattas av Energimyndigheten.