Snabba bilar på natten.

Långsiktig planering av infrastruktur

Trafikverket har ett övergripande ansvar för infrastrukturplanering för väg, järnväg, sjöfart och luftfart, för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar samt i vissa fall infrastrukturprojekt i farleder, slussar och kanaler.

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger. 

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverket får även, efter överenskommelse med Sjöfartsverket, ansvara för genomförandet av infrastrukturprojekt i farleder, slussar och kanaler.

Planeringen av den statliga transportinfrastrukturen utgår från det övergripande transportpolitiska målet som riksdagen har beslutat om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Den långsiktiga planeringen av statlig infrastruktur sker inom ramen för den långsiktiga planeringsprocessen. Planeringsprocessen inleds med att regeringen ger Trafikverket ett uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Planeringsprocessens slutfas är att regeringen fattar beslut om en reviderad tolvårig plan för den statliga infrastrukturen. Den nuvarande planen omfattar perioden 2022-2033.

Normalt inleds en ny planeringsprocess vart fjärde år.