Trängselskatt i Göteborg - Västsvenska paketet

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att minska trängseln, förbättra miljön samt att delfinansiera Västsvenska paketet.

Trängselskatten ska, under en 25-årsperiod, bidra med 14 miljarder kronor (2009-års prisnivå) till Västsvenska paketet.

Läs mer kring hur trängselskatten i Göteborg fungerar

Trängselskattens effekter

Trängselskatten har medfört att trafikflödena och trängseln har minskat och restiden har förkortats. Under det första året med trängselskatten minskade trafiken över betalstationssnittet med cirka 11 %. Restiderna på infartslederna minskade till följd av minskade trafikflöden. Den största restidsminskningen skedde på E6 Kungälvsleden. Trängselskattens införande medförde även förbättrad luftkvalitet i Göteborg. För mer information se utredningar om trängselskatt under Rapporter och utredning.

Västsvenska paketet tar årligen fram uppföljningar där bland annat trafikflödena över betalstationssnittet redovisas. Uppföljningarna ingår numera som en del i den årsrapport som tas fram inom Västsvenska paketet och finns publicerade under Rapporter och utredningar.

Förändringar av trängselskatten

Sedan trängselskattens införande år 2013 har ett antal förändringar genomförts.

  • Den 1 januari år 2015 gjordes en avgiftshöjning. Avgiftshöjningen var beslutad innan trängselskatten infördes.

  • 1 maj år 2018 infördes ett särskilt undantag från trängselskatten i Backaområdet. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backa beskattas, resor till och från Backaområdet avgiftsbeläggs ej.

  • Den 16 december år 2020 invigdes Marieholmstunneln. Tunneln är belagd med trängselskatt.

Utredning under 2023 

Under våren 2023 kommer parterna i Västsvenska paketet att påbörja en utredning om justering av avgiftsnivåerna i trängselskattesystemet i Göteborg. Utredningen väntas pågå i ungefär ett år och är en följd av de avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet som parterna tecknat. Enligt avtal om medfinansiering, samt i regeringens proposition som föregick införandet av trängselskatt, anges att trängselskatten ska räknas upp med hänsyn till inflationen.

Trängselskatten ska generera 14 miljarder kronor till Västsvenska paketet under en 25-årsperiod (2009 års prisnivå). Justering av avgifter är en förutsättning för att återbetalningstiden ska kunna uppfyllas. Justering av avgifterna utifrån konsumentprisindex har inte tidigare genomförts utan avgiftsnivåerna är kvar på samma nivå som den 1 januari 2015.

Utredningen kommer att studera behov av avgiftsjustering och hur olika justeringar påverkar trängselskattens övergripande syften om minskad trängsel och förbättrad miljö. Utredningen kommer även att titta på hur återbetalningstiden påverkas om ingen avgiftsjustering sker.

Läs mer om trängselskatten på Transportstyrelsens hemsida

Utredningar om trängselskatt