Idébild för kollektivtrafik. Bilden är ett montage - plats och utseende på fordon är fiktiva. Produktion: Sturm&Drang.

Göteborg – ramavtal 7

Sverigeförhandlingens storstadsavtal i Göteborg innebär att kollektivtrafik till en investeringskostnad om cirka 6,8 miljarder kronor byggs ut samordnat med 45 680 bostäder och 8 cykelobjekt i Göteborg.

Innehåll i korthet

  • Spårväg Brunnsbo – Linné byggs från Brunnsbo till Linnéplatsen och förläggs i tunnel under Göta Älv. Spårvägen beräknas öppna för trafik år 2039.

  • BRT Backastråket byggs ut mellan Körkarlens gata och Balladgatan med mellanliggande hållplatser. Linjen förbereds för spårväg. Objektet beräknas öppna för trafik år 2029.

  • BRT Norra Älvstranden byggs ut mellan Lindholmen och Vårväderstorget med mellanliggande hållplatser. Linjen förbereds för spårväg. Objektet beräknas öppna för trafik i sin helhet år 2030.

  • Göteborgs stad ansvarar för att färdigställa 45 680 bostäder fram till år 2035. Åtagandet kan genomföras genom egen försorg eller genom annan markägare/entreprenör.

  • Åtta cykelobjekt byggs ut till en investeringskostnad om cirka 240 miljoner kronor. Dessa objekt har en koppling till kollektivtrafikobjekten och ska underlätta hållbart resande och öka kollektivtrafiksatsningarnas attraktivitet.

  • Västra Götalandsregionen ansvarar för fordon och byggandet av depå/depåanslutningar.

  • Samtliga belopp är i januari 2016 års prisnivå.

Sverigeförhandlingens ramavtal 7 – Göteborg har godkänts av samtliga parters beslutande församlingar under år 2018. Tilläggsavtal till ramavtal 7 har under 2022 godkänts av samtliga parters beslutande församlingar.

Uppföljning av Sverigeförhandlingens ramavtal i Göteborg sker genom en partssammansatt styrelse. Regeringen har utsett Catharina Håkansson Boman som statens ledamot tillika ordförande i styrelsen. Trafikverket bistår med resurser till sekretariatet.