Lund – ramavtal 10

Sverigeförhandlingens storstadsavtal i Lund innebär att spårväg till ESS byggs ut samordnat med sju cykelobjekt och 15 000 bostäder i Lund.

Innehåll i korthet

  • En ny spårväg mellan Lunds central och stadsdelen Brunnshög, där forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS (The European Spallation Source ) byggs. Linjen går via Skånes Universitetssjukhus, Lunds Tekniska Högskolan, Ideon-området och Medicon Village. Spårvägen öppnade för trafik i december 2020.
  • Lunds kommun ansvarar för att färdigställa 15 000 bostäder fram till år 2035. Åtagandet kan genomföras genom egen försorg eller genom annan markägare/entreprenör.
  • Cykelobjekt byggs ut till en sammanlagd investeringskostnad om 163 miljoner kronor. Dessa objekt har en koppling till Spårvägen och ska underlätta ett hållbart resande och öka spårvägens attraktivitet.
  • Region Skåne ansvarar för fordon, depåer och depåanslutningar. Spårvagnarna och spårvägsdepån är i drift sedan spårvägens trafikstart år 2020.
  • Samtliga belopp är i januari 2016 års prisnivå.

Sverigeförhandlingens ramavtal 10 – Lund har godkänts av samtliga parters beslutande församlingar under år 2018.

Uppföljning av Sverigeförhandlingens ramavtal i Lund sker genom en partssammansatt styrelse. Regeringen har utsett Catharina Håkansson Boman som statens ledamot tillika ordförande i styrelsen. Trafikverket bistår med resurser till sekretariatet.