Trafikverkets arkitekturpris 2021

Fyra anläggningar nominerades till Trafikverkets arkitekturpris 2021, som genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Vinnaren korades på arkitekturgalan den 7 april 2022 och är spårväg Lund–ESS.

Spårväg Lund-ESS, år 2013 och 2019. På den första bilden syns enbart en asfalterad sträcka och en bro i bakgrunden. På bilden från 2019 grönt gräs, träd och en bro ed spårväg i mitten,
Foto: Jurate Paulsson (2013) Kristina Larsson Strand (2019)

Juryns motivering

Spårvägen i Lund är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer. Skickligt utformad med stram kontroll, på allt från reläers infällning i stolpar till anläggningens övergripande karaktär, är den ett vackert, grönt, inslag i stadsbilden. Spårvägen i Lund ger de bästa förutsättningar för att etablera hållbara resmönster i de nya stadsdelarna.

Stadsmiljö mer spårväg, hållplats Ideontorget
Foto: Kristina Strand Larsson

Bakgrundsfakta om anläggningen Spårväg Lund C – ESS

Lund, en 5,5 km lång spårvägslinje med nio hållplatser: Lund C – Universitetssjukhuset –LTH – Ideontorget – Telefonplan – Solbjer – Brunnshögstorget – MAX IV – ESS.

Medverkande

Kvinna med ryggen mot kameran i stadsmiljö, grön spårvagn i bakgrunden
Foto: Johannes Alm

Projektet har drivits i samverkan mellan Lunds kommun och Region Skåne/Skånetrafiken. Lunds kommun har ansvarat för gestaltning och utformning av gaturummet inklusive spårvägsinfrastrukturen. (Delar av investeringskostnaden för infrastrukturen har finansierats av statliga medel via Trafikverkets stadsmiljöavtal.) Skånetrafiken har ansvarat för väderskydd, vagnar och depå.

Beställarens namn:
Lunds kommun och Region Skåne

Team och arkitekt:
Framtagandet av Riktlinjer för gestaltning – Spårväg Lund C–ESS gjordes av Lunds kommun tillsammans med Atkins.

Lunds kommun:
Projektchef, Pernilla von Strokirch


Ansvarig landskapsarkitekt, Clara Lundqvist
Ansvarig trafikplanerare, Anna Karlsson
Ansvarig planarkitekt detaljplaner spårväg, Christoffer Lindskov

Atkins:
Uppdragsledare och landskapsarkitekt, Fredrik K Karlsson
Ansvarig landskapsarkitekt, Ola Gustavsson

Övriga medverkande parter och konsulter i gestaltningsfrågor under olika delar av projektet:
Förprojektering gaturum och spårvägsinfrastruktur Sweco/Idom
Detaljprojektering gaturum och spårvägsinfrastruktur Afry
Totalentreprenör gaturum och spårvägsinfrastruktur Skanska Sverige
Väderskydd Sweco/Hitsa på uppdrag av Skånetrafiken
Spårvagnar CAF och Skånetrafiken
Depå Tengbom, på uppdrag av Region Skåne