Läsanvisning hastighetsindex

Så här läser du hastighetsindex och så här gör du för att köra ett interaktivt hastighetsindex.

Nationellt hastighetsindex beräknas med data från 83 helårsmätta punkter fördelade på hela det statliga vägnätet. Regionala hastighetsindex beräknas med data från mätpunkter som ligger inom trafikverksregionerna Norra/Mellersta, Västra och Södra/Sydöstra/östra. Hopslagningar har gjorts på grund av få mätplatser. Punkterna är ursprungligen slumpmässigt utvalda för att beräkna förändringar i trafikarbetet.

Den aktuella månaden jämförs med samma månad året före. Utvecklingen beskrivs med ett mått som kallas årslänk. Ett så kallat kedjeindex som beskriver utvecklingen över flera år kan beräknas genom att årslänkarna multipliceras.

Basår kan för nationella hastighetsindex väljas från och med 1996 och framåt och för regionala hastighetsindex från och med 2002 och framåt. Utvecklingen i de län som tillhör nuvarande Trafikverksregioner visas.

Det är också möjligt att för enskilda månader visa osäkerhetstal för indexserien (95-procentigt konfidensintervall).

Varje månad redovisar vi fyra parametrar i hastighetsindexet:

 1. medelhastighet
 2. andel fordon inom tillåten hastighetsgräns
 3. andel fordon inom tillåten hastighetsgräns + 5 km/tim
 4. andel fordon med mer än 30 km/tim över tillåten hastighetsgräns

Medelhastighet beräknas för totaltrafik. De tre övriga parametrarna beräknas endast för personbilar utan släp eftersom andra fordon ibland har lägre hastighetsgränser än de skyltade.

De index som vi redovisar speglar utvecklingen av fordonshastigheter exklusive effekter av lokala åtgärder för att påverka hastigheterna. Sådana lokala åtgärder kan vara omskyltning av hastigheter och etablering av ATK-sträckor. Det begränsade urvalet om 83 mätplatser på riksnivå (och ännu färre på regionnivå) kan inte förväntas fånga upp effekter av sådana åtgärder på ett riktigt sätt.

Berörda mätplatser lyfts därför tillfälligt ur systemet när åtgärder sker. Indexen kan däremot återspegla hastighetsförändringar som beror av generella åtgärder som berör alla trafikanter, till exempel höjda bötesbelopp.

Indexen speglar på nationell nivå i första hand utvecklingen i de 83 mätplatserna. På regional nivå speglar de utvecklingen i de mätplatser som representerar den aktuella regionen eller regionsgrupperingen (exempelvis Norra/Mellersta).

Anledningen till sammanslagningen i regionsgrupperingar är att antal mätstationer inom berörda regioner bedöms vara för få för att ge en rättvisande bild av utvecklingen på regionnivå. Någon vetenskapligt grundad generaliserbarhet till hela det statliga vägnätet finns inte. Indexen har dock hittills visat sig ha en god följsamhet mot andra mätningar.

 1. Välj typ av index (medelhastighet, andel fordon inom tillåten hastighetsgräns osv.).

 2. Välj geografisk avgränsning (riket, en eller flera regioner). Det går att visa hastighetsindex för en enskild region eller regionsgrupp (exempelvis Norra/Mellersta), för flera enskilda regioner eller regionsgrupper samtidigt eller som ett medelvärde för flera enskilda regioner eller regionsgrupper.

 3. Välj redovisningsmånad (en eller flera). Det är möjligt att visa hastighetsindex för en enskild månad, för flera månader samtidigt eller som ett medelvärde av flera månader.

 4. Välj basår. Det är möjligt att visa förändringen av nationella hastighetindex från 1996 och framåt och förändringen från 2002 och framåt för regionala hastighetsindex.

 5. Osäkerhetstal kan visas i alla redovisningssituationer utom i de fall då flera enskilda månader eller flera enskilda regioner ska visas i samma graf.

 6. Tryck på "Visa resultat" för att få fram ett diagram över det valda indexet eller de valda indexen.

 7. Vill du spara diagrammet som en jpeg-bild trycker du på "Spara diagram".