Fordonsvikt för tunga fordon

Information om tunga fordons vikt i rörelse finns från ett 30-tal platser där varje mätplats har sin egen rapport. Det finns även en rapport med information från alla mätplatser där resultatet är sammanslaget på olika sätt.

Trafikverket har sedan 2002 mätt axellaster i syfte att ge ökad kunskap om belastningen på vägnätet och dess omfattning. Antal mätplatser var 2004 ca 15 stycken men har från år 2017 succesivt ökat och är idag ca 30 stycken. Mätningen sker årligen under sju sammanhängde dygn under perioden april till oktober där mätperioden för respektive mätplats sker omkring samma kalendervecka.

Undersökningen samlar uppgifter om enskilda fordonspassagers axellaster, bruttovikter, axelavstånd mm som sedan förädlas, analyseras och aggregeras i olika former för att därefter redovisa uppgifterna i årliga mätplatsrapporter samt en sammanfattande nationell rapport. I den sammanfattande rapporten har information från mätplatserna grupperats i ett eller flera olika program som därigenom möjliggöra varierande slag av analyser.

Nedan hittar du undersökningens senaste rapporter (länkar till Trafikverkets rapporter i Digitala Vetenskapliga Arkivet ”DIVA”).

Resultaten från undersökningen Tunga fordons vikt i rörelse 2021 visar en ökning av tunga fordon i trafiken jämfört med år 2020. Undersökningens trafikvolymer är därmed tillbaka på nivåer som uppmättes år 2019 och före pandemin. Andelen överlaster är fortsatt hög där mer än var tredje fordon med bruttovikt över 35 ton var överlastat.

Andel [%] överlastade fordon per överlasttyp med bruttovikt över 35 ton relativt samtliga fordon med bruttovikt över 35 ton, samtliga program, mätåren 2016-2021. 

Överlaster är ett problem eftersom de leder till en ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet. Underhållet kostar också allt mer och vi kan inte hålla en jämn åtgärdstakt med nedbrytningen av vägarna.

I jämförelse med år 2020 registrerades cirka 11 procent fler tunga fordon (bruttovikt > 3,5 ton). Det kan jämföras med de senaste årens trafikutveckling för tunga fordon som årligen ökat med 3,0 procent. Den höga andelen överlaster av fordon över 35 ton kvarstår.

Resultaten från mätningar på Bärighetsklass 1 vägnät (BK1) visar att 43 procent av fordonen har någon form av överlast och på BK4-vägnätet 41 procent. Andelen överlastade fordon är i paritet med 2020 års nivåer.

Undersökningen baseras på resultat från 31 stycken olika mätplatser där resultaten från mätplatsen grupperats i olika program utifrån vägens bärighetsklass samt ett traditionellt program.

  • Totalt registrerades ca 11 procent fler tunga fordon år 2021 jämfört med år 2020.
  • Överlastandelen för fordon över 35 ton varierar från ca 25 procent till 80 procent för de olika mätplatserna. För BK1 är överlastandelen 43 procent och för BK4 41 procent.
  • Ett enskilt tung medelfordon bryter ner vägen med B-faktorn 1,6 i BK1-programmet och 1,9 i BK4-programmet. 

Rapporten i sin helhet hittar du nedan under ingången Sammanfattande nationell rapport.