När du har fått tillståndet för ledningsärendet

I tillståndet står villkor för hur ledningsarbetet ska utföras. I tillståndet står det också när du får utföra ditt ledningsarbete. Läs tillståndet och villkoren för trafik- och skyddsanordningar noga.

Har du frågor gällande tillståndet, kontakta handläggaren. Har du frågor gällande villkoren för trafik- och skyddsanordningar, kontakta trafikingenjören.

Tänk på att

Innan arbetet påbörjas ska en kvalitetsplan upprättas.

Tillståndet ska kunna visas när ledningsarbetet utförs.

Om du stöter på hinder under arbetet, som innebär att du inte kan arbeta enligt tillståndet, är det viktigt att du kontaktar ansvarig handläggare för att diskutera alternativa lösningar.

Var beredd att uppge Trafikverkets ärendenummer (TRV 20XX/XXXX) när du kontaktar oss.

Från och med 4 februari 2019 behöver du inte längre ansöka separat om en trafik och skyddsanordningsplan. Villkoren för trafik- och skyddsanordningar får du tillsammans med beslutet om ledningstillstånd. Vid skyndsamma reparationsåtgärder är det fortfarande ledningsägaren själv som ansvarar för att upprätta arbetsplaner för trafik- och skyddanordningar.

Kontakta eventuella fastighetsägare som påverkas av ledningsarbetet, till exempel vid arbete på infart.

Ledningsägaren ansvarar för att återställa vägområdet i det skick som det befann sig i före arbetets början.

Kontakter med Trafikverket

Minst en vecka innan arbetet ska påbörjas måste ni kontakta Trafikverkets entreprenör. Kontaktuppgifter finns i tillståndet. Syftet med anmälan är att meddela när ledningsarbetet startar, koordinera med arbeten som Trafikverket beställt och samordna arbetsmiljöansvaret. Trafikverkets arbeten har alltid företräde.

Komplettera ansökan

När vi har fått in din ansökan förutsätter vi att du har bifogat alla handlingar i enlighet med de krav vi ställer. Läs mer under Inför ansökan.

Löpande projektering kan vi inte acceptera eftersom handläggningen av ärendet blir allt för omfattande och tidskrävande och slutbesiktning blir svår att genomföra.

Om det tillkommer nya omständigheter i ärendet och du behöver komplettera din ansökan med en mindre ändring ska du kontakta ansvarig handläggare. Det kan du göra via telefon eller skriftligt. Kontaktuppgifter finns i ditt tillstånd. Varje inkommen komplettering prövas av ansvarig handläggare. Trafikverket accepterar enbart kompletteringar av enklare art. Om ansökan görs genom ombud ska gällande fullmakt för ledningsägaren bifogas.

Förlänga ansökan

Om arbetet av någon anledning inte kan starta som planerat eller tar längre tid kan du ansöka om att få förlänga tillståndet. Detta gör du via vår e-tjänst eller via kontakt med ansvarig handläggare (kontaktuppgifter finns i tillståndet). Du måste då ange ärendenummer och beslutsdatum, se tillståndet.

Ansökan om att förlänga ett tillstånd måste ske innan tillståndet har löpt ut och det får som huvudregel bara förlängas en gång. Ytterligare förlängning kan medges vid särskilda omständigheter. Varje inkommen ansökan om förlängning prövas av ansvarig handläggare. Om ansökan görs genom ombud ska gällande fullmakt för ledningsägaren bifogas.