Vägars och gators utformning (VGU) fram till 31 december 2020

Trafikverket tar fram regler för vägar och gators utformning. Reglerna är obligatoriska att användas vid arbeten på statliga vägar.

Vägar och gators utformning, VGU 

Regelverket för VGU, Vägars och gators utformning, gäller vid projektering av statliga vägar och består av separata krav- och rådsdokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnad och större ombyggnationer. För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. VGU får dock tillämpas som kravdokument vid upphandling av projektering avseende annat än statliga vägar.

Från och med 2020-07-01 gäller VGU tillsammans med publikation 2020:142 KRAV VGU Supplement 1, Vägars och gators utformning (se nedan).

Trafikverket har reviderat Krav och Råd för vägars och gators utformning (publikation 2020:029, publikation 2020:030, publikation 2020:031) och ska åberopas i kontrakt från och med 2020-01-01. Publikation 2015:086, publikation 2015:087 och publikation 2015:090 upphör därmed att gälla i nya projekt.

Pågående projekt får dock fortsätta tillämpa tidigare kontrakterade versioner av VGU, där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2020-01-01. Det gäller även för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2020-01-01, liksom i de fall upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2020-01-01.

I Vägars och gators utformning, VGU, ingår förutom krav och råd, även begrepp/termer, förkortningar och grundvärden samt vägmarkeringsritningar.

Du hittar publikationerna samt VGU-guider i Trafikverkets publikationsdatabas:

VGU – Krav

VGU – Begrepp och grundvärden

VGU – Råd

VGU-guide — Utformningsprocess

Det finns också en kommunal VGU-guide på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida: 

Kommunal VGU-guide (SKRs hemsida)