Vägars och gators utformning (VGU) fram till 31 december 2019

Sveriges kommuner och regioner tar tillsammans med Trafikverket fram regler för vägars och gators utformning. Reglerna är obligatoriska att användas vid arbeten på statliga vägar. För kommunerna är VGU frivilliga och rådgivande publikationer.

Reglerna är anpassade till Trafikverkets regelverksstruktur, med följande nivåindelade dokumenttyper:

  • Myndighetsföreskrift, författningar som gäller för alla väghållare.
  • Övergripande krav, krav på samhällsnytta, systemstandard och livscykelkostnader, oftast ställda på en funktionell nivå. Trafikverket ställer alltid dessa krav på de egna anläggningarna.
  • Krav, denna dokumenttyp innehåller krav som åberopas i kontrakt, och används för upphandling av planering, projektering, byggande, underhåll och drift.
  • Råd, denna dokumenttyp innehåller råd om hur krav tolkas och tillämpas.

Krav- och rådsdokumenten ska användas som underlag vid upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader och åberopas i kontrakt för dessa. 

Du hittar publikationerna samt VGU-guider i Trafikverkets publikationsdatabas:

Väg- och gatuutformning (Trafikverkets publikationsdatabas)

Det finns också en kommunal VGU-guide på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida: 

Kommunal VGU-guide (SKRs hemsida)