Styrande dokument

Här hittar du ett urval av de dokument som ligger till grund för införandet av ERTMS i Sverige. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

I grunden finns den europeiska och svenska lagstiftningen som i sin tur ligger till grund för införandeplanen. Utöver lagstiftning och införandeplan återfinns trafikeringsförutsättningarna för operatören i järnvägsnätsbeskrivningen.

Införandeplan för ERTMS håller på att revideras.

Nyttiga länkar

Järnvägslagstiftning

Järnvägstekniklag SFS 2022:366
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagstekniklag-2022366_sfs-2022-366

Teknisk Specifikation för Driftkompatibilitet, TSD

Mest intressant är TSD Trafikstyrning & signalering, dvs. förordning (EU)  2023/1695. Gällande senaste utgåva av den på samtliga EU-språk hittar man på eur-lex: 
Genomförandeförordning - 2023/1695 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Näst mest intressant är TSD Drift, dvs. förordning (EU) 2019/773 (som innehåller trafikregler för ERTMS-banor). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R0773

EU:s järnvägsmyndighet

European Union Agency for Railways
www.era.europa.eu

Trafikverkets nationella plan för infrastrukturen

Regeringen har fastställt nationell plan för transportinfrastrukturen 2022−2033 - www.trafikverket.se

Trafikverkets järnvägsnätbeskrivning

Vad är Järnvägsnätsbeskrivningen? - Bransch (trafikverket.se)

Infrastrukturägare i våra grannländer

Norge
www.banenor.no Sök ERTMS

Danmark
www.banedanmark.dk Sök ERTMS

Tyskland
DB Netze Sök ETCS

EU:s ERTMS koordinator Matthias Ruete

European Rail Traffic Management System (europa.eu)