Finansiellt stöd till fordonsägare och tågoperatörer

EU ger bidrag till installation av ERTMS ombord på lok och motorvagnar.

Processen för att få ett järnvägsfordon utrustat med ERTMS och fullständigt godkänt enligt europeiska lagar och regler är en stor utmaning. För att lyckas krävs både kunskap och erfarenhet hos alla inblandade parter.

Trafikverket samordnar ansökningar, och leder och koordinerar arbetet i form av gemensamma projekt.

Kravet för fordonsägaren för att få bidragspengar är att fordonet har ett ERTMS-ombordsystem installerat och att det följer den gemensamma EU-standarden i TSD.

Tidigare stöd från EU

2012 beviljades 80 miljoner kronor i stöd av EU. Detta resulterade i att 79 fordon byggdes om och blev godkända av Transportstyrelsen. Green Cargo, SJ, Transitio, VR Track och Beacon Rail ansökte om och beviljades EU-bidrag.

2016 lämnades ytterligare en ansökan in. Den var resultatet av ett stort gemensamt arbete mellan 13 svenska fordonsägare och Trafikverket. Denna gång beviljade EU stöd med cirka 100 miljoner kronor till sex fordonsägare: Green Cargo, LKAB, Nordic Re-Finance, SJ, Skånetrafiken och Transitio. Totalt ska 67 fordon uppgraderas till Baseline 3 och 98 fordon som har ATC ska utrustas med ERTMS.

2017 söktes cirka 320 miljoner kronor för 296 fordon. EU beviljade stöd för 205 fordon med ett bidrag på cirka 208 Mkr. Projektet är nu omförhandlat och 98 fordon ska utrustas med ERTMS Baseline 3 till 2022. Green Cargo och LKAB deltar i projektet.

2017 söktes cirka 485 miljoner kronor för 395 fordon. EU beviljade stöd för 132 fordon och ett bidrag på cirka 137 Mkr. Fordonen ska vara utrustade med Baseline 3 till 2023. Deltagande företag i ansökan var Transitio, Region Blekinge, Hallandstrafiken, Skånetrafiken, Hector Rail, LKAB och SJ. Hector Rail har lämnat projektet men projektet har trots detta utökat antal fordon till 136.

2019 söktes cirka 95 miljoner kronor för 13 prototypfordon. EU beviljade ett bidrag på hela det sökta beloppet. Fordonen ska vara utrustade med Baseline 3 till 2023. Deltagande företag är Transitio, Investment AB Bure, MTRX, Nordic Re-Finance, SJ, Tågåkeriet i Bergslagen, Västtrafik och Östgötatrafiken.

2022 söktes cirka 550 miljoner kronor för 519 fordon. EU beviljade 475 miljoner kronor. Deltagande företag är Transito, BLS Rail, Green Cargo, Hector rail, Sandahls Equipment, Nordic-Re-Finans, SJ, Skånetrafiken, Tågåkeriet i Bergslagen, Västtrafik, Östgötatrafiken.

Teknisk specifikation för driftskompatibilitet, TSD

ERTMS-utrustade fordon i kommersiell trafik har funnits i Sverige sedan Botniabanan öppnade i augusti 2010. Dessa fordon, bland andra Transitios Regina, Norrtågs Corradia och SJ:s RC6, har inledningsvis fått tillfälliga och tidsbegränsade säkerhetsgodkännanden av Transportstyrelsen. Samma sak gäller även för alla andra fordon som hittills har utrustats med ERTMS i Sverige, till exempel Green Cargos Td- och Rd-lok. Orsaken till detta är att tidigare versioner av ombordsystem inte har uppfyllt alla krav i TSD.

TSD är en förkortning för Teknisk specifikation för driftskompatibilitet. Medlemsländerna ska följa denna efter EU-beslut. Besluten har omfattat strategiskt utpekade järnvägskorridorer, men många länder väljer en nationell strategi för införandet för att slippa en situation med flera olika system i drift samtidigt. Sverige är ett av dessa länder. Sveriges riksdag slog i järnvägslagen 2004 fast att all investering och reinvestering på järnvägen ska följa TSD. Det innebär att det nya signalsystemet efter hand ska införas i hela Sverige. Numera ska samtliga fordon godkännas av den Europeiska järnvägsmyndigheten, ERA. Trafikverket och leverantörer av signalsystem ska bevisa för ERA att TSD följs och att kraven på trafiksäkerhet uppfylls.