Rälsmörjning

Det primära syftet med rälsmörjningen är att minimera slitaget på såväl räler som spårfordonshjul. I vissa fall kan rälsmörjning även användas för att minska ljud från spårfordon.

Smörjmedlet bildar en skyddande film som separerar ytorna, vilket minskar friktionen och hindrar att metallytorna skadar varandra vid kontakt.

Smörjfett kan appliceras på rälerna med hjälp av rälsmörjapparater. Dessa smörjsystem består av diverse komponenter (däribland fettbehållare, pump (alternativt mekaniskt eller gasdrivet trycksatt system), slangar, smörjlister (eller, alternativt, skottventilhus) och i förekommande fall styrenhet). Trafikverket har idag huvudsakligen två olika typer av fasta rälsmörjapparater:

  • Clicomatic
  • Lubricurve

Den mest förekommande typen är Clicomatic. Även andra typer finns i begränsat antal, bl.a. modeller av tillverkare såsom HyPower och LB-Foster.

Hjul och räler har olika hårdhet och generellt ger en hård yta bättre motstånd mot nötning. Det höga kontakttrycket som uppstår mellan räl och hjul leder till att ytan deformeras och då även härdas.

Om den hårdare ytan är slät kommer den att orsaka liten skada på den mjukare ytan. Om ytan däremot är grov och/eller vass kommer den att skada den mjukare ytan. Basoljan (den olja som används som bas vid tillverkning av smörjmedel) ska skydda ytorna genom att bilda en skyddande film.

Orsaken till att fett är bra i vissa fall är att basoljan ligger inkapslad i förtjockaren och rinner då inte av från, exempelvis, rälen. Fasta smörjmedel såsom grafit hjälper till att separera ytorna. Grafiten fungerar bra tillsammans med vatten vilket är en fördel jämfört med andra fasta smörjmedel.

Rälsmörjning är en form av förlustsmörjning där en del av smörjmedlet, förr eller senare, slutligen hamnar i ballasten. Av den anledningen är det höga kraven på rälsmörjmedels miljöegenskaper dvs toxicitet, nedbrytbarhet och förnyelsebarhet.