Buller och vibrationer – för dig i branschen

Buller från trafiken påverkar hälsa och livskvalitet. Riktvärden, riktlinjer och åtgärdsprogram är till exempel stöd för att bidra till en så bra ljudmiljö som möjligt.

Trafikverkets arbete med buller och vibrationer utgår främst från det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det är en av de preciseringar som regeringen hänvisar till i det transportpolitiska hänsynsmålet.

Buller och vibrationer från trafiken kan ge upphov till störningar och obehag och påverka hälsa och livskvalitet. Buller från trafik ska normalt inte överskrida vissa riktvärden vid nya eller ombyggda vägar och järnvägar.

Hur buller sprids beror till exempel på omgivning, marktyp, topografi, väder och vind. Hus och jordvallar skärmar av ljud. Vibrationerna blir kraftigast när tunga godståg passerar över lösa jordarter, oftast leror. I fasta jordarter, till exempel morän, är vibrationsnivån mycket lägre och spridningen betydligt mindre. 

När vi planerar, bygger om och bygger ny infrastruktur utreder vi buller- och vibrationsförhållanden och gör åtgärder i de berörda områdena. En framgångsfaktor i det längre perspektivet är att minska buller där det uppstår. På sikt kan till exempel utveckling av väg- och järnvägsfordon, däck och vägbeläggning bidra positivt.

I menyn här intill och under rubriken Analys och metoder på den här sidan finns mer information för dig som arbetar med buller- och vibrationer kopplat till vägar och järnvägar – fakta, riktvärden och riktlinjer, mål och forskning.