Miljöbedömning och miljöbeskrivning

Kunskap om ett projekts miljöpåverkan behövs för att vi ska kunna anpassa och välja lokalisering och utformning av vägen och järnvägen. Miljöbedömning och miljöbeskrivning är verktyg för att tillgodose det behovet.

När vi börjar planera för ny väg eller järnväg inleds en planläggningsprocess enligt Väglagen (1971:948) eller Lagen om byggande av järnväg (1995:1649). Denna planläggning kan variera utifrån projektets storlek, komplexitet och miljöpåverkan.

Enligt Väglagen och Lagen om byggande av järnväg med tillhörande förordningar ska miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Även projekt som regeringen tillåtlighetsprövar ska innehålla en MKB. I övriga projekt ska underlaget till väg- eller järnvägsplanen innehålla uppgifter om verksamhetens förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön. Dessa uppgifter kallar Trafikverket miljöbeskrivning.

Beskrivning av planläggningsprocessen

Syfte - miljöanpassning av planen och valda åtgärder

Syftet med miljöbedömning och miljöbeskrivning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande och bidra till en miljöanpassning av projektet. I miljöbedömning och miljöbeskrivning ingår att identifiera och beskriva projektets förutsättningar och miljöpåverkan, verka för miljöanpassning och identifiera behov av skyddsåtgärder. Det är också underlag för en samlad bedömning av konsekvenserna för människors hälsa och miljön. 

Var hittar jag råd?

Råd för att fram miljöbedömning och miljöbeskrivning finns i Trafikverkets vägledning Miljöbedömning och miljöbeskrivning i väg- och järnvägsprojekt (Trafikverkets publikation 2022:100)

Exempelbanken

Exempelbanken är en webbplats som samlar exempel kopplade till vägplanering, projektering, MKB, kulturmiljö samt väg- och gatuutformning. Syftet är att belysa goda exempel.

MKB-delen i Exempelbanken (extern webbplats)