Lagkrav om miljökonsekvens- och miljöbeskrivning

I väglagen och lagen om byggande av järnväg finns bestämmelser om miljökonsekvens- och miljöbeskrivningar i väg- och järnvägsprojekt.

För planläggning av vägar och järnvägar finns krav på miljöbedömning och miljöbeskrivning i väglagen respektive lagen om byggande av järnväg med tillhörande förordningar. I dessa finns hänvisningar till vissa bestämmelser i miljöbalken och miljöbedömningsförordningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen i en väg- eller järnvägsplan ska uppfylla kraven i 6 kap 35 och 37 §§ miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas av länsstyrelsen innan den kungörs enligt 6 kap  39 § första stycket samt 40 och 41 §§ miljöbalken. 

6 kapitlet 35 § miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla

  1. uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen,
  2. uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden,
  3. uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas,
  4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser,
  5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna,
  6. uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller åtgärden bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
  7. en icke-teknisk sammanfattning av 1–6, och
  8. en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden.

I miljöbedömningsförordningen 16-19 §§ finns preciseringar av vilka uppgifter miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och i 15 § finns krav på sakkunskap.

6 kapitlet 37 § miljöbalken

De uppgifter som ska finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som

  1. är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, och
  2. behövs för att en samlad bedömning ska kunna göras av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.

En miljöbeskrivning ska enligt vägförordningen 3 kap. 11 § och förordning om byggande av järnväg11 § innehålla uppgifter om miljöförutsättningarna i det område som kan komma att påverkas av den planerade vägen och järnvägen, de förändringar i miljökvalitet som projektet kan medföra och vad dessa förändringar bedöms innebära för människors hälsa och miljön.

Vid särskilda prövningar enligt miljöbalkens 7 kap om särskilt skyddade områden, 9 kap om miljöfarlig verksamhet och 11 kap om vattenverksamhet, ska miljöbedömning genomföras enligt kraven i miljöbalkens 6 kap.