Lagkrav, mål och konventioner om miljö

Det finns lagar, mål och konventioner med särskild koppling till miljöbedömning och miljöbeskrivning.

Miljöbalken

Miljöbalkens bestämmelser gäller parallellt med Väglagen och Lagen om byggande av järnväg (LBJ). Det innebär till exempel att särskilda prövningar enligt Miljöbalken även kan behöva göras i ett väg- eller järnvägsprojekt. Vissa bestämmelser (biotop-, och strandskydd samt anmälan för samråd) gäller inte för byggande av en väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan eller järnvägsplan. Frågorna ska istället hanteras inom ramen för väg- eller järnvägsplanen så att syftet med skyddet inte motverkas.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden samt miljökvalitetsnormer tillämpas vid prövning av ärenden enligt Väglagen och LBJ. Fastställande av vägplan respektive järnvägsplan ska då jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken. Miljöbalkens bestämmelser är därmed mycket viktiga i miljöbedömning och miljöbeskrivning.

I miljöbalkens 6 kapitel och miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om MKB.

Kulturmiljölagen

Av kulturmiljölagen framgår att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Vidare att den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. I väg- och järnvägsplanering är det vanligt att bestämmelserna om fornlämningar som är skyddade enligt 2 kapitlet aktualiseras.

Miljöbedömning och miljöbeskrivning bidrar med kunskap om kulturmiljövärden samt fornlämningar och om hur projektet kan lokaliseras och utformas för att dessa inte ska påverkas negativt.

EU-direktiv och internationella konventioner

Inom EU finns rättsakter i form av förordningar och direktiv. Förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning medan direktiv måste införlivas i respektive medlemslands nationella lagstiftning.

Direktiv om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, det så kallade "MKB-direktivet", har implementerats i miljöbalkens 6 kapitel. Andra direktiv som indirekt, via bestämmelser i miljöbalken, tillämpas i väg- och järnvägsplanering är till exempel art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet, direktiv om luftkvalitet samt ramdirektiv för vatten.

Nationella mål

I proposition "Mål för framtidens transporter" anges att Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Detta innebär att miljökvalitetsmålen ska tillämpas i planläggning av väg- och järnvägsprojekt. Projektets bidrag till de miljökvalitetsmål som berörs av projektet ska framgå av underlaget till en väg- respektive järnvägsplan, det vill säga av planbeskrivning med miljöbedömning eller miljöbeskrivning.

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål med tillhörande delmål och indikatorer. De omfattar tre dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det finns en stark koppling mellan miljökvalitetsmålen och flera av hållbarhetsmålen. 

Mappning av Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen (pdf, extern webbplats)

Det finns elva övergripande målområden för folkhälsa där några har en koppling till de byggande av vägar och järnvägar. Dessa behöver beaktas i miljöbedömning och miljöbeskrivning.