Miljösäkring

Miljösäkring genomförs för att jobba medvetet och aktivt med miljöfrågorna från tidig planering via planläggning till byggande och drift av väg eller järnväg.

För att leva upp till lagkrav, bidra till en bra miljöanpassning och minimera negativa miljökonsekvenser måste miljöfrågorna hanteras på ett systematiskt sätt när vi planerar, bygger och sköter våra vägar och järnvägar. I det syftet används flera olika metoder för att identifiera, inventera, analysera och integrera miljöfrågorna med övriga teknikområden. Trafikverket har inom flera miljöområden tagit fram rutiner, handledning, mallar och checklistor för att skapa ett systematiskt arbetssätt. Krav, beslut och ställningstaganden i projektet ska dokumenteras vilket både ger en transparens och spårbarhet.

Strategisk nivå

Innan planläggningen påbörjas genomförs transportplanering på strategisk nivå där åtgärdsvalsstudier är en viktig del. I åtgärdsvalsstudien genomförs transportslagsövergripande analyser. Miljö är en av flera förutsättningar som vägs in i beslutet om vilka åtgärder i åtgärdsvalsstudien som ska utvecklas vidare.

Information och handledning om åtgärdsvalsstudie

Planläggning

Miljöbedömning och miljöbeskrivning är metoder för miljösäkring under planläggningen av projekten. De bidrar till miljöanpassning av projektets lokalisering och utformning samt kommande byggfas. Se sidan: Miljöbedömning och miljöbeskrivning.
Miljöbedömning och miljöbeskrivning

Innan miljöbedömning och miljöbeskrivning formellt påbörjas i planläggningen tas ett samrådsunderlag fram som bland annat belyser projektets karaktäristiska egenskaper, lokalisering och de möjliga effekternas karakteristiska egenskaper. Länsstyrelsen utgår från dessa kriterier när de ska fatta beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kriterierna anges i bilaga 2 till MKB-förordningen. Samrådsunderlaget är en del i miljösäkringen under planläggningsskedet.
Bilaga 2 MKB förordningen (Riksdagens webbplats)

Kopplat till miljöbedömning och miljöbeskrivning har vi tagit fram ett arbetssätt i form av en "mall" för att dokumentera identifierade behov av anpassningar, försiktighetsmått och skyddsåtgärder för miljö samt beslut om det som ska genomföras. Mallen ska dessutom hantera behov av tillstånd, dispenser, anmälningar mm som projektet kräver inom miljöområdet. Arbetet resulterar i en sammanställning av åtgärder som ska föras vidare och hanteras inför och under byggskedet. Denna "mall" kallas Miljösäkring Plan och Bygg.

Du hittar TMALL 0091 miljösäkring Plan- och bygg på sidan "Blanketter och mallar tillhörande styrande dokument" under Förvaltningsdata och Miljö. Länk till sidan hittar du här nedan.
Blanketter och mallar tillhörande styrande dokument

Byggskedet

Vi använder oss ofta av mallen miljösäkring Plan och Bygg för att systematisera alla miljökrav som ställs på projektet under byggskedet. Mallen fungerar, som ett hjälpmedel för att kvalitetssäkra att miljökrav som t ex skyddsåtgärder och försiktighetsmått utreds mer i detalj när det behövs och inarbetas i bygghandlingar och förfrågningsunderlag för entreprenaden. Under entreprenaden används denna mall för att kvalitetssäkra att åtgärder och kontroller genomförs. Utöver projektspecifika miljökrav har Trafikverket tagit fram generella miljökrav som ska efterlevas i alla entreprenader.


Både Trafikverket och entreprenör är involverade i de kontroller och uppföljningar som genomförs under byggskedet. Roller och ansvar kan variera bland annat beroende av vem som betraktas som verksamhetsutövare. Samråd behöver ofta ske med tillsynsmyndigheten för olika åtgärder under byggskedet.

Driftskedet

Miljösäkringen kan även fortsätta efter det att projekt är färdigbyggt. Miljöuppföljning under driftskedet görs för att kontrollera att inga oväntade konsekvenser uppstår samt att genomförda skyddsåtgärderna fått avsedd effekt. Denna del av miljösäkringen ger erfarenhetsåterföring till trafikverket som kan användas i kommande projekt.

Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt (Exempelbankens webbplats, öppnas i nytt fönster)
Metodbilaga till ovanstående dokument (Exempelbankens webbplats, öppnas i nytt fönster)