Varor från Logistik (före detta Materialservice)

I Trafikverkets – Logistiks Materialkatalog finns information om vilka material och varor som klarar Trafikverkets kriterier för grupp A och B och vilka som innehåller utfasningsämnen samt vilka som saknar information gällande Trafikverkets kriterier.

Under 2023 har andelen avtalade artiklar med tillgång på information om innehåll av farliga ämnen ökat från 88 till 93 procent, se diagrammet nedan. Ökningen är ett resultat av Trafikverkets systematiska arbete med att implementera miljökraven i TDOK 2012:22, avseende innehåll av farliga ämnen i entreprenadkontrakt och i den interna varuupphandlingen av strategiskt material.

Trafikverkets varuupphandling omfattar drygt 9.800 artiklar. Målsättningen är att som steg ett få tillgång till information om innehåll av farliga ämnen i samtliga artiklar och som steg två substituera de artiklar som inte klarar Trafikverket kriterier. Den långsiktiga målsättningen är att kunna bygga och underhålla infrastrukturen med material och varor som klarar Trafikverkets kriterier för grupp A.

Diagrammet nedan uppdateras löpande och visar det arbete som pågår med att synliggöra informationen om farliga ämnen i Materialkatalogen. I avtal som sluts med leverantörer idag ingår krav på farliga ämnen och information om dessa produkter visas i Materialkatalogen.

För avtal som slutits före april 2012, då kraven infördes, förs kontinuerlig dialog med leverantörerna för att samla in information om farliga ämnen och därefter lägga till information i Materialkatalogen.

diagram
Andelen avtalsartiklar i materialkatalogen med information om innehåll av farliga ämnen ökar i takt med att kraven enligt TDOK 2012:22 ställs i de nya upphandlingar som genomförs. 

Hitta till materialkatalogen

Länk till Materialkatalogen

Information om innehåll av farliga ämnen syns i materialkatalogen för respektive artikel under rubriken Farliga ämnen, se exempel nedan. För de artiklar där information om innehåll ännu saknas står detta angivet som "information saknas".

räl 750 px.png

Informationsöverföring från materialkatalogen om innehåll av farliga ämnen

Material och varor som levereras av Logistik ska dokumenteras i projektets materialförteckning som lämnas in tillsammans med slutdokumentationen, i enlighet med TDOK 2012:22 Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen. För material och varor som levereras av Logistik är det Logistik som ska ge entreprenören information om hur artiklarna klarar kraven. Logistik ansvarar även för att produktvalsanalyser och riskanalyser publiceras i materialkatalogen. Entreprenören ska vid behov göra riskanalysen platsspecifik.

Informationsöverföringen från materialkatalogen till entreprenör kan ske på olika sätt:

  • När Logistik har levererat och fakturerat artiklarna kan entreprenören kontakta Logistiks kundsupport (se under Kontakt) för att få dokumentet "Leveransuppföljning Kund för totalen på projektet – miljögrupper". Dokumentet är en excelfil som redovisar samtliga levererade, fakturerade och förbeställda artiklar till entreprenaden med information om hur respektive artikel uppfyller kraven.
  • Informationen syns i materialkatalogen för respektive artikel under rubriken Farliga ämnen, se bild ovan. Entreprenören behöver söka informationen för varje artikel.