Material och kemiska produkter

Trafikverket strävar efter att minimera miljöpåverkan från farliga ämnen i de kemiska produkter, material och varor vi använder. Det är ett led i vårt arbete med att skapa giftfria och resurssnåla kretslopp och uppnå miljömålet Giftfri miljö.

Att förebygga läckage och spridning av farliga ämnen är också ett led i att minimera livscykelkostnaderna.

Farliga ämnen i kemiska produkter samt i material och varor

Farliga ämnen kan finnas antingen i kemiska produkter eller i material och varor. De farliga egenskaperna är de samma oavsett om ämnet finns i en kemisk produkt eller i ett material eller en vara. Lagstiftningen skiljer sig dock åt till viss del, och Trafikverket har anpassat kraven på kemiska produkter och material och varor utifrån de olika förutsättningarna.

Kraven för kemiska produkter (TDOK 2010:310) och material och varor (TDOK 2012:22) ingår i Trafikverkets generella miljökrav för entreprenadupphandling (TDOK 2012:93).

Miljökrav i entreprenader

Kemiska produkter

Trafikverket har sedan flera år krav och rutiner för hanteringen av farliga ämnen i kemiska produkter. Kraven innebär bland annat att Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion ska granska produkterna. Kemiska produkter som används i Trafikverkets verksamhet finns registrerade och klassade i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.

Kraven för farliga ämnen i kemiska produkter anges i riktlinjen Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket (TDOK 2010: 310). Rutinbeskrivningen Kemiska produkter – granskning av märkningspliktiga kemiska produkter (TDOK 2010:311) gäller vid granskning vid kemiska produkter. Kraven ingår i Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93).

Material och varor

Trafikverkets krav för farliga ämnen i material och varor trädde i kraft den 1 april 2012. Kraven styrs genom riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende farlig ämnen (TDOK 2012:22). Kraven ingår i Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93).

Kraven är till stora delar harmoniserade med kraven för kemiska produkter, men det finns också skillnader.

Några likheter:

  • Kriterierna för bedömning är identiska och bygger på BASTA:s egenskapskriterier.
  • Utifrån kriterierna och Trafikverkets förbudslista kan både kemiska produkter och material och varor klassas i fyra olika grupper A, B, C och D.
  • Miljöbalkens produktvalsprincip ska alltid tillämpas så att man i första hand väljer produkter med så liten påverkan på hälsa och miljö som möjligt.
  • Kraven ingår i Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93).

Några skillnader:

  • Material och varor ska inte granskas av Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion.
  • Material och varor ska inte registreras i Chemsoft.
  • Material och varor där information saknas kan inte klassas i A, B, C eller D utan bildar en femte grupp, grupp E.
  • Olika särskilda villkor gäller för grupp B och grupp C.

Definitioner

Kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen som inte är en vara (definition enligt 14 kapitlet, 2 §.miljöbalken (1998:808)).

En vara är ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion (definition enligt Reach, kapitel 2).

Material finns inte definierat i lagstiftning. Med material avses i denna riktlinje bulkmaterial som varor kan byggas upp av, till exemepl trä, stål och plast.