Presentation och utredningar av trafikpåverkande åtgärder i Tågplan 2026

Här kan du få information om kapacitetsbegränsningar aktuella för punkt 16 i Tågplan 2026.

Punkt 16 information X-35 för T26 (pdf, 1,3 MB)

Vad är punkt 16, och vad innebär den?

Vilken sorts avstängning är lämpligast när järnvägen ska underhållas eller byggas ut? Är det bäst med ett längre komprimerat trafikavbrott, eller med utspridda kortare avstängningar? Är det bättre nattetid eller dagtid? Enligt Punkt 16 i bilaga VII till SERA-direktivet, ska Trafikverket utreda alternativ för mycket stora kapacitetsbegränsningar om de sökande önskar det. För att det ska vara möjligt att ändra planeringen efter utredningsresultatet, så måste det stå klart tidigt. Ändrat utförande kan innebära ändrade kostnader, och ändrade kostnader kan kräva omprioritering i planeringen av åtgärder.

Detta är vad som står i punkt 16 SERA Bilaga VII

”När det gäller begränsningar av kapaciteten som varar under minst 30 på varandra följande dagar och som berör mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje ska infrastrukturförvaltaren, på begäran av sökandena under första samrådsrundan, tillhandahålla en jämförelse av de förhållanden som gäller vid minst två alternativa kapacitetsbegränsningar. Infrastrukturförvaltaren ska utarbeta dessa alternativ på grundval av återkoppling från de sökande i samband med deras ansökan och tillsammans med dem.

Jämförelsen ska för varje alternativ minst innehålla följande:

  • Kapacitetsbegränsningens varaktighet.
  • Förväntade preliminära infrastrukturavgifter.
  • Tillgänglig kapacitet på alternativa linjer.
  • Tillgängliga alternativa linjer.
  • Ungefärliga restider.

Innan infrastrukturförvaltaren gör ett val mellan de alternativa kapacitetsbegränsningarna ska den rådgöra med berörda sökande samt ta hänsyn till effekterna av de olika alternativen på dessa sökande och på användarna av tjänsterna.”

Hantering i praktiken

Utredning av genomförandealternativ sker alltså på önskemål från, och tillsammans med, branschen. Det är med andra ord viktigt att den som lämnar önskemål om utredning, också är villig att delta i densamma. Det är också viktigt att den som lämnar önskemål om utredning har en bild av vilka alternativ som anses bör utredas (ytterligare specificering av det kommer att ske av Trafikverket och den sökande tillsammans). 

Senast måndag 28 februari 2023 ska önskemål om utredning av jämförelsealternativ enligt Punkt 16 bilaga VII av SERA-direktivet, vara Trafikverket tillhanda. Kontakta oss via kontaktfliken ovan för att ange dina önskemål.

Åtgärder med mycket stor påverkan

I dokumentet nedan listas de åtgärder som innefattar kapacitetsbegränsningar med Mycket stor påverkan. Dessa är i sin tur strukturerade utifrån geografisk tillhörighet.

Alla kapacitetsbegränsningar utgår ifrån det Trafikverket vet i dagsläget.