Trafikpåverkande åtgärder

Presentation av tillfälliga kapacitetsbegränsningar i Tågplan 2023 i enlighet med bilaga VII till direktivet 2012/34/EU. Motsvarande presentation gör samtliga infrastrukturförvaltare i Europa.

Offentliggörande enligt bilaga VII till direktivet 2012/34/EU

I omarbetningen av bilaga VII till direktivet 2012/34/EU anges kraven för en internationellt harmoniserad process för samordning och offentliggörande av kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar (TCR/TPÅ*), inklusive samråd med sökande. Det finns olika kategorier av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. De kategoriseras enligt nedan:

Kategori Sammanhängande dagar Trafikpåverkan**

Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor påverkan (Major impact TCR)

Mer än 30 på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje
Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med stor påverkan

(High impact TCR)

Mer än 7 på varandra följande dagar. Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje

Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor påverkan

(Medium impact TCR)

7 eller färre på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje.

Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med liten påverkan

(Minor impact TCR)

  Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje

* TCR (Temporary capacity restriction) = Tillfälliga kapacitetsbegränsningar

** Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag

Beslut flytt av kapacitetsbegränsningar i T23

Trafikverket beslutar att flytta kapacitetsbegränsningar i banarbetsplanen för 2023. Berörda flyttade kapacitetsbegränsningar avser:

 • Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Rekarne). Ny tid v2344 M-L 00:00-05:00
 • Förebyggande Underhåll (Fagersta C)/(Snyten)-(Kolbäck). Ny tid v2340 F 00:00-05:20, L 00:20-07:20, NmS 21:00-09:00

Se underlag och beslut i nedan dokument:
TRV 2021/5456 Flytt av banarbetsobjekt 1321, 1458 och 1071 (pdf, 165 kB)

Beslut flytt av kapacitetsbegränsningar i Väst T23

Trafikverket beslutar att flytta kapacitetsbegränsningar i banarbetsplanen för 2023. Berörda flyttade kapacitetsbegränsningar avser:

 • Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål. Ny tid v2344 M-To 09:00-15:00.
 • Servicefönster Underhåll Hällefors-(Nykroppa). Ny tid V2342 L-v2343 Ti 09:00-15:00.

Se beslut i nedan dokument:
TRV 2021/5456 Beslut – införande av sena TCR:er T23

Fastställelse av Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan i Tågplan 2023 vid X-4

Fastställelse TCR T23 (Excel, 12 MB)
Nord Sammanlagda synpunkter och svar- samrådsunderlag TCR tågplan 2023 (Excel 7 MB)
Syd Sammanlagda synpunkter och svar- samrådsunderlag TCR tågplan 2023 (Excel 7 MB)
Väst Sammanlagda synpunkter och svar- samrådsunderlag TCR tågplan 2023 (Excel 7 MB)
Öst Sammanlagda synpunkter och svar- samrådsunderlag TCR tågplan 2023 (Excel 7 MB)

Rättelse av medelstora och små tillfälliga kapacitetsbegränsningar

Trafikverket har upptäck fel i några av de Tillfälliga kapacitetsbegränsningar som publicerades den 23 maj på hemsidan. Nedan finns ett dokument där justeringar av felen framgår. Det handlar om sju stycken Tillfälliga kapacitetsbegränsningar (TCR) som nu har justerats. Sökande som har synpunkter på dessa sju Tillfälliga kapacitetsbegränsningar har möjlighet att inkomma med synpunkter på dem senast den 1 juli 2022. Synpunkter lämnas i dokumentet Rättelse medelstor och liten TCR och skickas till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se

Rättelse medelstor och liten TCR (excel, 80 kB)

Samrådsperiod 23 maj – 13 juni 2022 Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten påverkan, X-4, Tågplan 2023

För att lämna synpunkter på publicerade tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten påverkan ber vi dig fylla i kolumnen ”Synpunkter från sökande” i den publicerade filen ”Samrådsunderlag TCR Tågplan 2023 inkl synpunkter”. Skicka filen till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se senast måndagen den 13 juni 2022.

Filen innefattar alla tillfälliga kapacitetsbegränsningar (TCR), det vill säga såväl redan fastställda kapacitetsbegränsningar som kapacitetsbegränsningar som är föremål för samråd 23 maj – 13 juni. Av listan framgår vilka kapacitetsbegränsningar som redan är samrådda och fastställda och som man därmed inte kan lämna synpunkter på.

I MPK Visare kan man se mer detaljer om de tillfälliga kapacitetsbegränsningarna. Man kan tex söka ut TCR-nr i MPK Visare och se den tillfälliga kapacitetsbegränsningen i såväl kalender som kartvy.

Generella frågor kopplat till samrådet eller samrådsunderlaget kan skickas in senast den 30 maj till samma adress som ovan. Trafikverket kommer att anordna ett särskilt möte gällande samrådet på samrådsdagarna 8-10 juni där vi svarar på de frågor som kommit in.

Inkomna skriftliga synpunkter på samrådet samt skriftliga svar på synpunkterna kommer att publiceras på Trafikverkets hemsida i samband med fastställelsen av Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten påverkan den 22 augusti 2022.

X-12 fastställdes ett antal Tillfälliga kapacitetsbegränsningar. I Trafikverkets nya planeringssystem har de fått nya nummer. I filen ”Fastställt X-12 nya TCR nr” finns en översättningstabell.

Samrådsunderlag TCR Tågplan 2023 inkl synpunkter (excel, 5 MB)

Råfil TCR T23 (Excel, 11 MB)

Fastställt X-12 nya TCR nr (Excel, 27 kB)

Information om samråd tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten påverkan i T23

Den 5 maj 2022 höll Trafikverket ett informationsmöte om det kommande samrådet den 23 maj-13 juni gällande tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten påverkan i T23.

Informationen som visades på mötet går att läsa i nedanstående dokument.
Info samråd X-4 T23 (ppt, 260 kB)

Fastställelse av Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar i Tågplan 2023 vid X-12 

Fastställelse mycket stora och stora tillfälliga kapacitetsbegränsningar samt utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar i T23 X-12 (excel, 117 kB)

Beslut: Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar för Tågplan 2023 (pdf, 384 kB)

Inkomna synpunkter och Trafikverkets samlade svar på dessa finns redovisade vid respektive kapacitetsbegränsning i excelfilen.

Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar, X-12, Tågplan 2023

I enlighet med bilaga VII till direktivet 2012/34/EU ska kapacitetsbegränsningar som hamnar i de två översta kategorierna offentliggöras en andra gång ett år innan tågplan börjar att gälla (X-12) utifrån den kunskap som infrastrukturförvaltaren har. Listan (se länk nedan) är en förteckning över kapacitetsbegränsningar som planeras till Tågplan 2023, för vilka Trafikverket har gjort bedömningen att de uppfyller kriterierna för att ha antingen mycket stor eller stor trafikpåverkan.

Samrådsperiod 26 oktober – 15 november 2021

För att ge synpunkter på publicerade kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor påverkan samt på utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar ber vi dig fylla i kolumnen ”Synpunkter från sökande” i den publicerade filen ” Lista för samråd T23 X-12” och skicka filen till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se, senast måndag 15 november 2021. Vi kommer att hantera och skriftligen besvara alla inkomna skriftliga synpunkter i samband med fastställandet av kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor påverkan fredag 10 december 2021.

Information om listan med mera: 

 1. Synpunkter på Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar kan lämnas i detta samråd. Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar kommer att fastställas den 10 december 2021tillsammans med kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan.

  De Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningarna kommer att utgöra planeringsförutsättningar. Den sökande ska därför anpassa sin ansökan om kapacitet efter dessa.

 2. Med i listan finns TPÅ:er som innehåller kapacitetsbegränsningar som ger trafikpåverkan som blir mycket stor eller stor. I ett par undantagsfall finns TPÅ:er med i listan som endast innehåller kapacitetsbegränsningar som ger medelstor eller liten trafikpåverkan.

  Under TPÅ-beskrivningen listas de objekt som tillhör TPÅ:n. Objekten är uppdelade i kapacitetsbegränsningar och det är kapacitetsbegränsningarna som är kategoriserade mycket stor, stor, medelstor eller liten trafikpåverkan. I listan förekommer, under TPÅ:erna, kapacitetsbegränsningar som klassificeras som medelstor eller liten. Dessa finns med endast för kännedom för helhetens skull och man kan inte lämna synpunkter på dem här. De kommer ingå i en senare samrådsomgång.

Lista för samråd T23 X-12 (excelf, 116 kB) 

Fredag 10 december 2021 kommer resultatet av samrådet att publiceras och efter det kan man bara ändra i de kapacitetsbegränsningarna om:

 • det är nödvändigt för att återställa säker tågtrafik

 • om tidpunkten för begränsningarna är utanför infrastrukturförvaltarens kontroll

 • om tillämpningen av dessa frister skulle vara kostnadsineffektiv eller onödigt skadlig när det gäller tillgångens livslängd eller skick

 • om alla berörda sökande går med på detta.

I enlighet med bilaga VII till direktivet 2012/34/EU ska trafikpåverkande åtgärder som hamnar i de två översta kategorierna offentliggöras 2 år innan tågplan börjar att gälla (X-24) utifrån den kunskap som infrastrukturförvaltaren har.

Listan (se länk nedan) är en förteckning över trafikpåverkande åtgärder som planeras till Tågplan 2023, för vilka Trafikverket – utifrån den information som finns att tillgå i nuläget - har gjort bedömningen att de uppfyller kriterierna för att ha antingen Mycket stor eller Stor trafikpåverkan.

Fastställelse av Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar i Tågplan 2023 vid X-12 

Fastställelse mycket stora och stora tillfälliga kapacitetsbegränsningar samt utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar i T23 X-12 (excel, 117 kB)

Beslut: Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar för Tågplan 2023 (pdf, 384 kB)

Inkomna synpunkter och Trafikverkets samlade svar på dessa finns redovisade vid respektive kapacitetsbegränsning i excelfilen.

Samråd publicering X-24

För att ge synpunkter på publicerade åtgärder med mycket stor och stor påverkan ber vi dig att fylla i kolumnen ”Synpunkter från järnvägsföretag” i den publicerade filen ”publicering T23 X-24” och skicka filen till tpa@trafikverket.se senast måndagen den 25 januari. Vi kommer att publicera resultatet av samrådet den 12 februari på den här sidan.

Publicering T23 X-24 (Excel, 57 kB)

Resultat samråd T23 X-24

Publicering T23 X-24 med resultat för samråd (Excel, 83 kB)

Planerade större banarbeten (PSB)

Trafikverket inför ett nytt arbetssätt för framtagandet av det som i kallas för Planerade Större Banarbeten(PSB). Arbetssätt ger sökande större delaktighet och skapa transparens för att i samråd med sökande ta fram vilka TrafikPåverkande Åtgärder (TPÅ) som ska vara en förutsättning för ansökan inför T23.

I publicerad TPÅ-lista ger Trafikverket förslag på TPÅ:er som ges statusen förutsättning för ansökan, det vill säga ansökan ska anpassas efter dessa. Utifrån publicerad lista ges sökande möjlighet att inkomma med synpunkter på föreslagna TPÅ:er samt även komplettera med sådana TPÅ:er som inte är föreslagna som förutsättning av Trafikverket. Trafikverket önskar även synpunkter på detta arbetssätt. Eventuella synpunkter skickas in via formuläret under kontakta oss senast måndagen den 12 februari 2021.

Inkomna samrådssvar hanteras under perioden mars–maj 2021. I juni redovisar Trafikverket inkomna samrådssvar och ett slutligt förslag till åtgärder som ska hanteras som förutsättning i T23. Dessa publiceras sedan i en slutlig samrådsrunda i det externa samrådet för JNB 2023 i september 2021.