Beredskapsplan vinter - järnväg

Nu jobbar vi ännu mer konsekvent och enhetligt med väder- och årstidsberedskapen på järnvägen. Med förbättrat arbetssätt och rutiner inom Trafikverket, hos järnvägsföretag och entreprenörer.

Vinterberedskap

Vinterberedskap gäller vecka 47-11. Vinterberedskapsarbetet startar i god tid innan beredskapsplanen fastställs. Alla berörda aktörer har möjlighet att bidra med material både till planen och efterföljande rapport.

Dialog och kommunikation i ett tidigt skede i alla led är avgörande för att kunna reducera störningar uppkomna av vädersituationer. Beredskapsplanen beskriver nationellt och övergripande hur Trafikverket, entreprenörer och järnvägsföretag arbetar för att öka säkerheten och med förebyggande åtgärder.

Samtliga ska vara förberedda och kunna agera även utanför giltighetsperioden då tillfälliga eller periodvisa vinterförhållanden råder.

Respektive aktör informerar sin organisation om gällande beredskapsplan.

Fokus är att få samsyn kring vinterberedskapen och ständigt arbeta med förbättringar.

Berörda entreprenörer och järnvägsföretag bjuds alltid in till ett uppstartsmöte inför varje vintersäsong för varje region.

Förstärkt beredskap

Trafikverket har förstärkt beredskapen med nationella snöröjningsmaskiner samt personal under perioden 15/11 – 15/3, som ska användas för att hålla strategiska platser trafikerbara. Maskinerna är nationella och kan användas i hela landet.

Nationell samordnare vinter. Uppdraget är att stödja Nationell operativ ledare (NOL) som tillgång i förberedelserna och uppföljningen av vinterberedskapsarbetet.

Följande områden har identifierats som kritiska för järnvägen under vintertid och är något vi arbetar med på kontinuerligt.

Åtgärder och förbättringsområden

  • Konsekvensbaserade väderprognoser. Förnyat vädervarningssystem ligger till viktig grund för regionala förberedelser att hantera störningar.
  • Regionala möten med entreprenörer, järnvägsföretag och trafikverket säkerställer att resurser och utrustning är klara för användning inför kommande årstid.
  • Reduceringsplaner framtagna för respektive region.
  • Uppstartsmöte för varje kontraktsområde. Entreprenörer presenterar sitt eget förberedande arbete inför kommande period med fokus på genomförda årstidsrelaterade förberedelser enligt kontrollprogram och checklistor, beskrivning av ansvarsområde, kontaktlistor och planerade veckomöten möten genomförs och dokumenteras.
  • Trafikverket har upphandlat röjningslok för evakuering/röjning från Malmö till Östersund på strategiska platser.
  • Detektorer för varmgång och tjuvbroms är uppdaterade.                                                                                                                                                                                                           
  • Utveckling av växeldriv, växelvärme och styrning.
  • Trafikverket har tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna tagit fram broschyren ”Tillsammans blir vi bättre” som innehåller tips, råd och exempel på åtgärder vid särskilda händelser med mera. Ladda gärna ner broschyren från länken nedan och kommunicera ut den till medarbetare som jobbar operativt med järnvägstrafik.

Broschyr Tillsammans blir vi bättre: tips till dig som jobbar operativt med järnvägstrafik 

Interaktiv utbildning Snöröjning av spårväxlar

Trafikverket har i samarbete med Järnvägsskolan tagit fram en interaktiv utbildning, Snöröjning av spårväxlar. Den vänder sig till entreprenörer och beskriver bland annat spårväxelns funktion och hur den röjs på olika sätt.

Snöröjning av spårväxlar