Beredskapsplan vår - järnväg

Trafikverket, järnvägsföretag och entreprenörer samarbetar och förbereder sig tillsammans för att vara beredda på de risker varje årstid innebär.

Vårberedskap gäller vecka 12-22

På våren är det större risk för höga vattenflöden, och spårfel kan uppstå när tjälen går ur jorden. Även under våren finns det risk för kraftig blåst och stormar och när SMHI varnar för hård vind, så kan Trafikverket behöva begränsa tågtrafiken på sträckor som inte har stormsäkrats (trädsäkrats). Risken att träd faller är större när marken är blöt och upptinad.

Trafikavstängningar

Det går inte att rusta upp Sveriges järnväg utan att det påverkar trafiken och de som reser med tågen. Trafikverket gör ofta banarbeten under påskhelgen då trängseln är mindre. Spårbyten, utbyggnad och växelarbeten är några exempel. Vi underhåller järnvägen hela året men vissa arbeten behöver vi genomföra när det inte är snö och kallt. Vi försöker planera våra arbeten på bästa sätt tillsammans med järnvägsföretagen för att inte störa trafiken mer än nödvändigt.

Tjälskador

Tjälskador kan vara ett problem på järnvägar i samband med långa, kalla och snöfattiga vintrar, framför allt på gamla banor som har mycket tjälfarligt material i bankroppen, till exempel silt som är en finkorning jordart. Läs mer om tjälskador via länken nedan.

Sol, vind och vatten

Snösmältning kan ge upphov till höga vattenflöden. Snötäckt mark kan innebära att vattenflöden tar andra vägar än normalt. Långvarigt regn (även lågintensivt) kan orsaka översvämningar och/eller höga vattenflöden i vattensystemen. Det kan ge problem med belastning på banvallar, vattentrummor och brofundament med ökad risk för genomspolning och bortspolning.

Efter mycket hårda vindar eller storm måste Trafikverket besikta sträckor som utsatts för blåstens påverkan. Det görs så fort anläggningen bedöms säker. Att återställa infrastrukturen efter en omfattande storm kan ta lång tid, beroende på vilken påverkan stormen haft på anläggningen. Därför är det viktigt att alla aktörer har en beredskap för alternativa lösningar, då en järnvägssträcka kan vara helt avstängd en tid.

Solkurvor är en allvarlig störning eftersom de drastiskt ökar risken för urspårning. Risken för att solkurvor ska uppstå är störst varma dagar under maj månad då stora temperaturskillnader mellan natt och dag kan uppstå. Allra störst är den under lugna, heta och soliga dagar, då rälstemperaturen kan stiga till 40 - 55 grader celcius. Läs mer om solkurvor via länken nedan.

Laviner

Sverige är ett avlångt land och vädret för årstiden varierar mellan norr och söder. Samtidig som risken för översvämning ökar i söder så ska lavinfaran hanteras i norra delen av landet. Vid väderförhållanden som är gynnsamma för att laviner bildas, är sannolikheten för att de kommer utlösas överhängande.

Trafikverket har ett aktivt bekämpningssystem för att utlösa laviner innan det samlats tillräckligt mycket snö för att konsekvenserna ska bli för stora, detta system är lokaliserat på Nuolja (mellan Abisko och Björkliden). Systemet är inte heltäckande utan finns bara på utsatta platser. Vid kontrollerad utlösning av laviner stängs järnvägen och vägen av och beredskap för att snöröja anläggningarna finns.