Illustration gång- och cykelvägar. I bakgrunden andra transportsätt.

Gång och cykel

Gång- och cykel är en viktig del i ett framtida hållbart transportsystem, som täcker många transportpolitiska mål som fossilfria transporter och minskat buller.

Trafikverket har ett uppdrag att utveckla branschen och stimulera forskning och nytänkande. Befintliga gång- och cykelvägar behöver byggas ut och det som finns behöver utnyttjas bättre. Nya cyklar som elcyklar och liggande cyklar kräver annan infrastruktur och har ett annat behov av utrymme eller cykelgeometri som till exempel lutning och sikt vid cykelbanor.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ska analysera behov och samla den forskning som finns.