Aktuell forskning

Vi planerar och främjar forskning inom alla trafikslag och inom ett antal forskningsområden. Det gör vi för att få ett mer hållbart, säkert och tillgängligt transportsystem.

Forskning och innovation bidrar till att skapa ett hållbart och tillgängligt transportsystem med fossilfria och resurseffektiva transporter och resor.

Trafikverket fokuserar på fyra övergripande forsknings och innovationsområden:

  • Omställningen till ett fossilfritt transportsystem.
  • En robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället.
  • Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och  medborgare.
  • Ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad.

Innovationsupphandlingar är ett viktigt verktyg för att öka innovationstakten. För att verifiera att nya lösningar fungerar i verkligheten är demonstrationer en central del i arbetet.

Fossilfritt transportsystem 2045

Att minska transporternas negativa klimatpåverkan är en av de största utmaningar vårt samhälle står inför. Sverige siktar på att 2045 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Till 2030 ska utsläppen från inrikes transporter, utom flyg, minska med minst 70 procent jämfört med 2010.

Såväl järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart kommer att behövas även i ett fossilfritt transportsystem, och Trafikverket planerar och främjar forskning inom samtliga trafikslag.

Klicka på forskningskategorierna nedan för att ta del av ett flertal av de satsningar Trafikverket gör.