Näringslivets transporter

Framkomlighet och tillförlitlighet för godstransporter är viktiga komponenter för att logistiken ska kunna bidra till ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.

Transporterna till och från anläggningar bör uppmärksammas när man planerar lokalisering av ny infrastruktur eller nya verksamheter liksom vid miljöprövning av nya eller ändrade verksamheter.

Företagen bör redovisa hur de avser att lösa sina transportbehov och vilka krav detta ställer på infrastruktur, flygterminaler, hamnar och omlastningsplatser.