Planera för transporter i samhällsplaneringen

I transportplanering är det viktigt att beakta jämställdhet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och påverkan på miljö och klimat. De aspekterna är grunden för den strategiska utvecklingen av transportsystemet för alla trafikslag.

Transportsystemets storlek och komplexitet bestämmer hur detaljerat man behöver dra upp riktlinjerna för olika färdmedel. I en mindre kommun är det i allmänhet tillräckligt med en trafikstrategi kopplad till översiktsplanen. I större kommuner är det användbart med specifika åtgärdsprogram eller planer för enskilda färdmedel, till exempel en cykelstrategi och en fotgängarstrategi. I riktigt stora städer kan dessa behöva fördjupas ytterligare, till exempel genom en cykelparkeringsplan.

Godstransporter består ofta av en transportkedja som bör beaktas som en helhet. Det kan handla om hur last- och lossningsplatserna ligger i förhållande till produktions- och konsumtionsplatsen. Om det finns bra anslutningar direkt från den egna anläggningen till omlastningsterminalen. Godstransporterna i staden rör allt från varudistribution, sophantering och varor i hantverkares fordon till de gods-transporter konsumenten utför själv vid inköp. Stadskärnor utformas i första hand för handel, bostäder, service och möten mellan människor och inte för frekventa godstransporter med stora lastbilar.