Reklamskyltar

Reklamskyltar betraktas som anläggning enligt 43 § pkt 1 väglagen. Du som vill sätta upp en reklamskylt inom vägområdet till en allmän väg måste ha tillstånd av väghållningsmyndigheten för en statlig väg.

Utanför vägområdet är det Länsstyrelsen som beslutar om tillstånd, förutom inom detaljplanelagt område, där kommunen beslutar om bygglov inom ramen för plan- och bygglagen. Länsstyrelsen är skyldig att höra Trafikverkets uppfattning (54 § vägkungörelsen). Kommunen samråder med Trafikverket i samband med bygglovgivningen. I samråd med väghållningsmyndigheten kan kommunerna också utarbeta riktlinjer för skyltning utanför planlagt område. Det är också kommunen som ansvarar för tillsyn av skyltar utan tillstånd.

Trafikverkets grundinställning är att reklam inom vägområdet ska undvikas i möjligaste mån. Undantag kan göras på rastplatser och för allmän information, som valaffischer och utmärkning av vattenskyddsområde. I övrigt grundar Trafikverket bedömningen utifrån platsen och reklamens utformning. Det är reklamens inverkan på trafiksäkerheten som påverkar inställningen.

Lagar som reglerar tillstånd för reklamskyltar:

  • Inom vägområdet krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten enligt 43 § väglagen.

  • Inom ett avstånd på 50 meter från vägområdet, och där detaljplan inte finns, krävs tillstånd från Länsstyrelsen för skyltar eller andra jämförbara anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål enligt 46 § väglagen.

  • Utanför ett vägområde prövar länsstyrelsen ansökningar enligt 45 § väglagen.

  • Vid reklamärenden utanför vägområdet är Länsstyrelsen skyldig att höra Trafikverkets uppfattning (6 kap 5 § vägförordningen 2012:707).

  • De flesta reklamskyltar utanför detaljplan kräver tillstånd enligt 6 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS.

  • Kommunen prövar ansökningar om reklam inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen, PBL.

  • Vid flygplatser ska hänsyn tas till om reklamskyltarna kan påverka radioutrustning.
Illustration över när olika lagar ska tillämpas
Illustration över när olika lagar ska tillämpas.

Utförande av reklamskyltar

  • Reklam ska placeras och utformas på ett sätt som är acceptabelt med hänsyn till trafiksäkerheten.
  • Antalet reklamskyltar och andra reklamanordningar ska minimeras.