Trafikverkets beslutade riksintressen

Här finns information om Trafikverkets riksintresseanspråk, inklusive de kriterier som ligger till grund för anspråken.

Att Trafikverket bedömer att ett område är av riksintresse för kommunikationer är inte kopplat till vem som äger eller förvaltar den anläggning som berörs. Det har inte heller någon koppling till finansiering av anläggningen. För varje anläggning av riksintresse finns en funktionsbeskrivning som beskriver de funktioner som riksintresseanspråket avser att skydda för anläggningen. Funktionsbeskrivningen innehåller information om vad funktionen eller funktionerna hos anläggningen innebär och vad som kan orsaka påtagligt försvårande för nyttjandet av anläggningen.

Trafikverkets senaste beslut om riksintressen är från 2023-11-24.

Sektorsbeskrivning och kriterier som ligger till grund för riksintresseanspråken är beslutad 2020-08-12.

Under 2024 ser Trafikverket över dokumentet ”Riksintressen för trafikslagens anläggningar – sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande”. Syftet med översynen är att se till att dokumentet är aktuellt. Särskilt fokus kommer vara på kriterier för sjöfarten.