Checklistor för samhällsplanering

Trafikverket tillhandahåller underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen och miljöbalken 3–5 kapitlet. Här har vi samlat checklistor vid remisser, bygglov och tillståndsärenden samt vid detalj- och översiktsplanering.

Trafikverket ska tillhandahålla underlag för planering enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Dessutom har samhällsplanerarna på Trafikverket till uppgift att delta i den kommunala planeringsprocessen i enlighet med plan- och bygglagen. Vi lägger tyngdpunkten på att delta i planeringens tidiga skeden. I tidiga skeden har vi störst möjlighet att skapa förutsättningar för en smidig process från planering till genomförande.

Checklistorna är ett stöd till samhällsplanerare i den egna och andra organisationer för att identifiera när dialog bör föras, vilka handlingar som krävs och vilka hänsyn som bör tas i följande ärenden:

  • checklista vid bygglovsremiss

  • checklista vid bygglov och tillståndsärenden enligt miljöbalken

  • checklistor vid detaljplanering

  • checklista vid översiktsplanering.

Underlagsmaterialet visar hur transportsystemet påverkar och påverkas av omgivningarna. Det visar också infrastrukturens roll och betydelse för samhället samt de behov och krav infrastrukturen måste ställa på sin omgivning för att det ska vara möjligt att klara drift, underhåll och utveckling av transportsystemet.