Samverkansorganisation

För att effektivt och i god samverkan kunna utföra Västsvenska paketet finns en samverkansorganisation med grund i avtalen mellan parterna och de mål som sammanställts.

De ingående åtgärderna har flera utförande parter, vilket innebär ett stort behov av god samverkan. Viktiga frågor som behöver kunna hanteras under genomförandeskedet är bland annat frågor gällande finansiering (anslag, trängselskatt och bidrag), samordning mellan projekt och över tid, kommunikationsfrågor, förhandlingar, genomförandeansvar i investeringarna, kostnadsförändringar, avtalsfrågor etcetera.

Kostnad för deltagande i Styr-, Lednings-, Samordnings- och Arbetsgrupp finansieras av respektive part och belastar inte Västsvenska paketet.

Samverkansorganisationen består av Styrgrupp, Ledningsgrupp, Samordningsgrupp och Arbetsgrupper. Vilka som deltar i Styr- respektive Ledningsgrupp framgår av den årsrapport som tas fram inom Västsvenska paketet. Läs rapporterna här