Uppdatering 15 april: Den nya EVA-versionen, EVA 2024.1, är nu driftsatt och klar att användas

EVA 2024.1 är uppe i produktionsmiljön och alla funktioner ska nu fungera. Den största nyheten är att EVA fått helt ny programkod med effektivare beräkningsmodul, nytt IPA-nät och uppdaterade effektsamband.

Vid uppdatering av Trafikverkets kalkylverktyg EVA till ny version 2024:1 har följande justeringar gjorts jämfört med den tidigare versionen 2023:1:

 • Ny programkod med effektivare beräkningsmodul.

 • Mindre förändringar i användargränssnittet med uppdaterade funktioner bland annat;
  • Förbättrade felmeddelanden till användaren
  • Möjlighet att beräkna ATK och omskyltning samtidigt
  • Informationsruta som visar status för pågående beräkning

 • Implementering av nya värderingar och beräkningsprinciper enligt vad som föreskrivs i ASEK 8.
  • Alla värderingar uppdaterade till nytt basår 2019
  • Nya kalkylförutsättningar som t ex nytt basår, diskonteringsår, prognosår med mera
  • Nya känslighetsanalyser implementerade i gränssnitt och resultatrapport.

 • Nytt vägnät uttaget 2022-12-31 (IPA-nät), med trafiksiffror för 2022 som sedan omräknats till basår 2019.

 • Trafikutvecklingstal är uppdaterade enligt nya basprognoser för person och gods.

 • Uppdatering av effektsamband
  • Uppdaterade potenser i potensmodellen för trafiksäkerhet
  • Nya emissionsfaktorer från HBEFA-modellen.
  • Uppdatering av normalvärden i viltolycksmodellen.

 • Ett antal mindre felrättningar som upptäckt i samband med att alla beräkningar har kodats om på nytt såsom t.ex.;
  • Tillägg av bortfallsuppräkning för viltolyckor som tidigare missats.
  • Rättning av trafiksäkerhet i nod
  • Rättning av hastighetssamband vid hög trafikbelastning

 • Nytt utseende på resultatrapporten

Version 2024:1 gäller från 2024-04-02.