Trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet (TF)

Är du intresserad av att följa trafikutvecklingen? Genom vår interaktiva webbtillämpning kan du få fram information om trafikarbetets förändring på de statliga vägarna.

För att följa hur trafikarbetet förändras har Trafikverket ett system som består av omkring 80 stycken slumpmässigt valda helårsmätta punkter (mätplatser) på det statliga vägnätet som kontinuerligt mäter trafikvolymen.

Baserat på underlag från dessa helårsmätta punkter gör vi olika skattningar av trafikarbetets förändring (TF). Resultatet från dessa skattningar kan du följa i den webbaserade tillämpningen "Interaktiv redovisning av trafikarbetets förändring".

Systemet ska i första hand användas för skattning av trafikarbetets årliga förändring på riksnivå och för att mäta förändringen på vägkategorierna europavägar, övriga riksvägar, primära länsvägar och övriga länsvägar. Systemet har byggts upp efter statistiska principer för att ge möjlighet att ange förändringsskattningens precision, som ges i form av ett osäkerhetsintervall som med 95 procents säkerhet innesluter det sanna värdet.

Punkternas ungefärliga lägen kan du se i den fördjupade beskrivningen under "Fördjupad information".