Trafikarbete

Vägtrafikarbete är ett mått på mängden trafik på vägnätet och uttrycks i miljoner fordonskilometer.

Användningsområden

Vid analys av olyckor är trafikarbetet många gånger det bästa måttet på riskexponering. Även vid arbete med miljö och miljöpåverkan är vägtrafikarbetet en användbar uppgift.

Redovisning

Presentationerna av trafikarbete på denna sida omfattar det statliga vägnätet och är baserade på data från Trafikverkets system för mätningar av årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Trafikarbetet för varje vägsträcka beräknas som ÅDT x 365 x väglängden. I presentationerna summeras trafikarbetet per Trafikverksregion, län och kommun. Trafikarbetet redovisas dels för samtliga fordonsslag, dels för tunga fordon.

2021 förbättrades metoden för vilka fordon som klassas som tunga vid mätning. Målsättningen är att fordon med en totalvikt över 3,5 ton ska klassas som tunga. Den gamla klassningsmetoden innebar att cirka 50 % för många fordon klassades som tunga. Trafikarbetet för tunga fordon från 2021 och framåt är därmed inte jämförbart med tidigare år. Trafikarbetet för samtliga fordon påverkas inte av klassningen.

Trafikarbetet på det statliga vägnätet, 2010 – 2022

Trafikarbetet på det statliga vägnätet (Excel, 528 kB)

Äldre rapporter

Äldre rapporter om Trafikarbete (Trafikverkets publikationsdatabas)

Önskar du att se informationen på annat sätt?

Användare som vill ha information om Trafikarbetet på det statliga vägnätet uppdelat på annat sätt kan vända sig till e-postadressen vagtrafikdata@trafikverket.se för att få hjälp med uttag.