FOI-dag luftfart den 3 september 2024

Välkommen till årets forsknings- och innovationsdag inom luftfart som äger rum i centrala Stockholm den 3 september. Inspireras av intressanta resultat, bidra till nyttogörande och utöka ditt nätverk.

 

Mer information

Datum och tid: 3 september 2024 kl. 10.00 – 16.00
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan senast den 20 augusti. 
Övrigt: Konferensen är kostnadsfri för anmälda deltagare men vid utebliven närvaro utan avanmälan kommer en avgift om 500 kr att tas ut. Till lunch bjuder vi på en vegetarisk rätt.

Tid

Programpunkt

Medverkande

09.30

Mingel, kaffe och poster session

Värm upp inför dagen med kaffe och kunskapsmingel.

Doktorander som finansieras av luftfartsportföljen presenterar pågående forskningsprojekt på posters:

 • Kvalifikationer för framtidens luftfart. Validering, utveckling och optimering av urvalsinstrument och lämplighetstester för piloter.
 • Hållbar flygsäkerhet – med fokus på kabinpersonal ur ett risk- och säkerhetsperspektiv.
 • EAN – Electric Aircraft Network (LiU)
 • Flygplatsens möjligheter och utmaningar i utveckling för elflyg, elektrifiering och hållbarhet (YourFlight) och Energimyndighetsfinansierade iFED-UU (UU)
 • Towards Multidimensional Adaptive KPIs for operations assessment and optimization TMA KPI (LiU)

Fler forskningsprojekt kan tillkomma.

Emil Lager, doktorand KI

Filippa Folke, doktorand KI

Ovini Wathma Withanachchi, student LiU

Daniel Buvarp, doktorand UU

Martin Lindberg, doktorand UU

Lucie Smetanová, doktorand LiU

Fler namn kan tillkomma.

 

10.00                  

 

Välkomna!

Anders Svensson, Trafikverket, portföljrådsordförande luftfart

Anna Modin, Trafikverket, portföljledare luftfart

10.15

Block 1: CSA

CSA, Centrum för hållbar luftfart, har huserat på KTH under tio års tid och det är dags att summera forskningsresultat och ringa in kvarstående forsknings-frågor. Fokus för forskningen på CSA har varit flygbuller. Under blocket kommer forskare från centrumet redovisa resultat från de senaste forskningsprojekten.

 • ULLA. Mätning och bedömning av landningsbuller vid Stockholm Arlanda Airport
 • TREVOL. Analyser av olika flygprocedurer med avseende på utsläpp och bullerpåverkan för att kunna optimera inflygningar med hänsyn tagen till båda dessa negativa effekter.
 • Panelsamtal om framtida forskningsbehov inom hållbar luftfart

Sven Hunhammar, Trafikverket, måldirektör miljö och hälsa, samt ordförande i CSA

Lena Wennberg, Swedavia, hållbarhetschef och portföljrådsledamot.

Pernilla Ulfvengren, KTH forskare, föreståndare CSA

Anders Johansson, fd. forskare KTH

Evelyn Otero Sola, KTH Universitetslektor och vice föreståndare för CSA

Jean-Marie Skoglund, Trafikverket, utredare luftfart

Therese Forsström, Swedavia, miljöchef internationella flygplatser

11.15

Paus, mingel och poster session

 

11.30

Block 2: SESAR

2006 startades SESAR Joint Undertaking (JU) - ett europeiskt partnerskap mellan privata och offentliga aktörer - för att bidra till ett gemensamt digitalt luftrum, genom forskning och innovation. Svenska aktörer deltar i ett flertal forskningsprojekt. Under blocket ges en överblick av SESAR JU och ett urval av avslutade- och pågående forskningsprojekt presenteras. Blocket avslutas med en översyn över var ATM-utvecklingen är på väg i och med det jobb som görs i nuläget inom SESAR JU med att uppdatera ATM-Masterplan. 

 • Multiple Remote Tower Center. Sverige var först i världen med att driftsätta flygtrafikledning på distans 2015. Projektet möjliggör ett första steg mot industrialisering av multipel flygtrafikledning på distans. 
 • CONCERTO. Minska kondensstrimmornas klimatpåverkan genom ett verktyg som kan användas i nuvarande flygtrafikledning.
 • ECHO2. Förbättrad situationsmedvetenheten vad gäller rymdoperationer med avseende på säkerhet, luftrummets utnyttjande och beredskapshantering för kommersiell rymdverksamhet förbättras. Omfattar både bemannad och obemannad luftfart.
 • Avslutning och frågestund

Lindsey Martenez Hermosilla, LFV, programchef SESAR

Pedro Vicente Azua, LFV, projektledare och valideringsingenjör

Stefan Siggelin, LFV, operativ expert och flygledare Malmö

12.30

Lunch, mingel och poster session

Vegetarisk lunch serveras.

13.30

Block 3: Elflyg

2023 gav regeringen ett uppdrag till Trafikverket att göra en ny satsning på forskning och innovation inom elflyg. Ett tiotal projekt har startat och under detta block kommer aktuella forskningsfrågor och resultat att belysas och vi kommer även att försöka oss på en framåtblick.

 • FAACE. Hur framtidens flygplatsinfrastruktur kan utformas genom flexibel och automatiserad laddning via energilager.
 • Elektriska högeffektsdrivlinor – synergier mellan elektrifierat flyg och tåg. Målet är att på sikt skapa gemensamma test- och utvecklingsplattformar och strategier.
 • YourFlight. Flygplatsens möjligheter och utmaningar i utveckling för elflyg, elektrifiering och hållbarhet. Ett doktorandprojekt, som drivs i samarbete med Skellefteå Airport.
 • Paneldiskussion om nyttiggörande och framtida behov avseende forskning om elflyg.

Katarina Wigler, Trafikverket, strategisk planerare luftfart och portföljrådsledamot

Magnus Eek, VTI, forskningschef.

David Daniels, VTI, senior forskare

Johan Hellsing, Heart Aerospace, Senior Electric Propulsion Engineer

Christoffer Levandowski, Heart Aerospace, innovationsledare

Jennifer Leijon, Uppsala Universitet, biträdande universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, elektricitetslära

14.30

Block 4: Innovativ luftmobilitet

En mängd nya luftfarkoster och affärsmodeller utvecklas för det marknära luftrummet i takt med den skenande tekniska utvecklingen. Flera forskningsprojekt har tittat närmare på framtida behov av integration och infrastruktur i Sverige, frågor som kommer att beröras i detta block.

 • Standardiserad integration av RPAS och drönare i svenskt och europeiskt luftrum. Säker integration av fjärrstyrt flyg i luftrummet med bibehållen flygsäkerhet inom hela ATM-systemet, genom tekniska supportsystem och automation som säkrar separation och undviker kollisioner.
 • Transportstyrelsens regeringsuppdrag om drönare Frågeställningar som aktualiseras av användandet av drönare och dess roll i det svenska transportsystemet och förslag som kan frigöra drönares samhällsnyttiga potential.

Rémi Vesvre, Transportstyrelsen, ledningsstrateg och portföljrådsledamot

Gunnar Frisk, SAAB, Director Business Development

15.00

Fikapaus, mingel, poster session

 

15.15

Block 5: Forskningsmöjligheter och nyttiggörande

Vi avslutar dagen med att gå igenom och resonera kring vad som är Trafikverkets inriktning för forskning och innovation för 2024, andra forskningsfinansiärers inriktning, EU:s transportpolitik med fokus på flyg och alternativa bränslen, och hur vi kan nyttiggöra de forskningsresultat som kommer fram.

Anders Svensson, Trafikverket, portföljrådsordförande

Rein Juriado, EU-kommissionen, policy officer

Johan Rignér, Vinnova.
PhD, program manager

Magnus Henke, Energimyndigheten
senior manager, program management

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen flyg, branschchef

16.00

Avslutning