Belysning

Belysningen vid statliga vägar och järnvägar ska bidra till trafiksäkerhet och trygghet, finnas där den gör mest nytta, och vara både kostnads- och energieffektiv.

Trafikverkets belysningsanläggningar är, som alla belysningsanläggningar i offentliga miljöer, en stor elenergiförbrukare. Mer än 90 procent av miljöpåverkan och 80–90 procent av driftskostnaderna i en belysningsanläggning utgörs av energiåtgången under tiden som anläggningen används. Trafikverket arbetar kontinuerligt med att byta ut gammal energikrävande armatur mot modern energieffektiv LED-belysning. Mindre energiåtgång och belysning där den gör mest nytta bidrar till en mer hållbar belysningsanläggning.

Järnväg

Belysningen vid järnväg ska förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i spåret, motverka skadegörelse eller göra resenärernas miljö trygg och tillgänglig. Trafikverket äger till största delen belysningsanläggningarna inom järnvägsområdet. Anläggningarna underhålls och ses kontinuerligt över utifrån gällande krav.

Väg

Belysningsanläggningarna vid statlig väg ägs och underhålls av Trafikverket, men också av kommuner. Ungefär två tredjedelar av belysningen vid statlig väg, främst nära tätorter, ägs och underhålls av kommuner.

Trafikverkets belysningsanläggningar vid vägar ska vara funktionella, energieffektiva och säkra och finnas där de gör mest nytta för trafiksäkerhet och trygghet. Belysningen underhålls och ses kontinuerligt över utifrån gällande krav, olika vägar har olika krav på belysning. Trafikverkets grundprincip för belysning vid väg är att det ska finnas god belysning där det behövs för att öka säkerheten i tillräcklig omfattning enligt VGU, Vägars och gators utformning.

 

Mer fakta om belysning

I Sverige finns ca 100 000 km statlig väg och ungefär 9 procent har belysning. Trafikverket äger ca 3 procent och kommunen eller annan ledningsägare äger ca 6 procent (motsvarar ca 6 000 km statlig väg) av anläggningarna.

En belysningsanläggning består av stolpar, fundamentet i jorden, armatur (ljuskällan) och kabel, samt belysningscentral (skåp).