Västerbottens museums arkeologer gör undersökningar inför byggandet av Västra länken, Umeå kommun.
Foto: Västerbottens museum

Kulturmiljö

”Byggandet av väg och järnväg är den största landskapsomvandlaren sedan istiden”, sa tidigare riksantikvarien Erik Wegraeus. Ingen aktör i modern tid har så stor möjlighet att påverka så omfattande delar av kulturmiljön, som vi på Trafikverket.

Riksväg 1 mellan Gränna och Huskvarna (Vätterleden) byggdes som motorväg i två etapper under åren 1960–1964 och brukar betraktas som Sveriges vackraste motorväg. Vägen döptes om till Europaväg 4 (E4) 1962.
Riksväg 1 mellan Gränna och Huskvarna (Vätterleden) byggdes som motorväg i två etapper under åren 1960–1964 och brukar betraktas som Sveriges vackraste motorväg. Vägen döptes om till Europaväg 4 (E4) 1962.
Foto: Sven Olof Ahlberg

Trafikverket planerar och projekterar vägar och järnvägar där vi kan öka människors tillgänglighet till kulturmiljön i landskapet. Vi väljer lokaliseringar som påverkar kulturmiljön mycket eller lite. Vi samarbetar med kommuner och regioner i deras planering av bostads- och verksamhetsområden, som i sin tur har betydelse för människors kulturmiljö.

Vidare står Trafikverket för arkeologiska utredningar med nya spännande upptäckter som förändrar människans syn på historien. Viktiga perspektiv såsom inkludering mellan olika kulturer och demokratiaspekter har fått nytt ljus genom våra insatser. Vi tar fram nya forskningsrön om hur kulturhistoriska material i transportanläggningar kan ges ökad livslängd för att minska klimatbelastningen.

När vi underhåller vägar och järnvägar tar vi hand om en teknisk uppfinningsrikedom som berättar om människors behov av att förflytta sig genom alla tider. Därmed ansvarar vi för ett unikt kulturarv som fortfarande används och vidareutvecklas.

Välvårdade trafikmiljöer ökar trivseln för trafikanter och pendlare, attraherar turister och kan öka trafiksäkerheten. Att stärka kulturmiljövärden utgör därför en viktig del i att öka tågets konkurrenskraft gentemot flyget.

Områden där Trafikverket arbetar med kulturmiljöfrågor:

 • Alléer
 • Arkeologi
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt kopplande till infrastrukturens påverkan på miljö och samhälle
 • Kulturarvs- och landskapsanalyser i samband med infrastrukturprojekt
 • Kulturhistoriskt bevarandevärda broar längs statlig väg och järnväg
 • Kulturhistoriska järnvägsmiljöer
 • Kulturvägar
 • Samverkan med myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner
 • Planering och projektering av infrastruktur
 • Statliga byggnadsminnen
 • Tidig planering av infrastruktur, exempelvis ÅVS (åtgärdsvalsstudier).
 • Väg- och järnvägsanknutna kulturminnen

Trafikverket samverkar med den centrala myndigheten för kulturmiljöfrågor Riksantikvarieämbetet https://www.raa.se/

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, väghistorisk samling i Kjula utanför Eskilstuna och Arlanda Flygsamlingar drevs tidigare av Trafikverket. Sedan 1 januari 2018 förvaltas de av Statens Maritima och transporthistoriska museer. Arlanda flygsamlingar visas och underhålls ideellt av Arlanda Flygsamlingars vänner.

På webbplatsen Samlingsportalen finns stora delar Järnvägsmuseets kulturhistoriska samlingar tillgängliga, inklusive hundratusentals digitaliserade bilder på allt från rallare till järnvägsstationer, fordon och infrastrukturmiljöer.