Projektet Öka takten – kemikalieinformation Nu!

Miljömålsrådet beslutade 2016 om 44 prioriterade projekt som ska genomförs för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Samverkansprojektet Öka takten – Kemikalieinformation Nu! är ett av dessa prioriterade projekt.

Miljömålsrådsåtgärden Öka takten – Kemikalieinformation Nu! som Trafikverket, Boverket och Kemikalieinspektionen har genomfört under 2017 och 2018 är nu avslutad. I samverkan med branschen har en kunskapsplattform som innehåller fakta, vägledning och goda exempel tagits fram. Syftet med plattformen är att öka takten i tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter.
Mer information om plattformen

I dagsläget saknas information om innehåll av farliga ämnen i en stor andel av bygg- och anläggningsprodukterna på marknaden. Lättillgänglig information om innehåll av farliga ämnen behövs för att kunna arbeta effektivt med produktval och utfasning av farliga ämnen. Giftfria produkter är en förutsättning för att åstadkomma resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Giftfria produkter i resurseffektiva kretslopp bidrar till miljömålen Giftfri Miljö, Begränsad klimatpåverkan och God bebygd miljö, se figur 1.

Trappa som beskriver vägen mot en giftfri miljö.
Figur 1. På väg mot en giftfri miljö.

Följande aktiviteter har genomförts i framtagandet av kunskapsplattformen:

  • Under 2017 genomfördes en enkätundersökning och en workshop för att inhämta information om branschens behov av kunskap och vägledning
  • Under sommaren 2018 skickades ett utkast av kunskapsplattformen på remiss till branschens aktörer. Inkomna synpunkter resulterade i konkreta förbättringar avseende plattformens format, innehåll och användbarhet.
  • Under hösten 2018 hölls ett branschseminarium med förhandsvisning av kunskapsplattformen. Ett 70-tal deltagare bidrog i workshop om kunskapsplattformens spridning och användbarhet.
  • I februari 2019 lanseras kunskapsplattformen på Trafikverkets websida.
    Mer information om plattformen