Nya spelregler för järnvägsbranschen när TTR införs

Vilken påverkan har införande av den nya modellen för kapacitetstilldelning, TTR på den svenska järnvägsmarknaden? Det sökte Hanna Melker och kollegorna i TTR-projektet svar på genom den externa konsekvensanalys som gjordes under vintern.

Svaret, som i sig inte var överraskande, är att den nya modellen för att tilldela kapacitet för järnvägstransporter kommer att påverka branschen fundamentalt. Ett svar som också ett antal av branschen aktörer var medvetna om:

– Vi har fört en, ur vårt perspektiv, mycket bra och konstruktiv dialog med ett antal av branschens företrädare, i flera fall Trafikverkets avtalskunder. Det som framgått är att kunskapen och insikten om vad TTR kommer att innebär varierar kraftigt. Hos något företag är insikten ganska stor medan den varit väldigt liten hos andra, säger Hanna Melker, delprojektledare Extern konsekvensanalys.

Hanna Melker
Hanna Melker 

Hon poängterar att analysarbetet genomförts med ett brett spektra på branschen i fråga om faktorer som trafikslag (person- och godstrafik),  geografisk spridning samt storlek på organisationen.

Även ett antal branschföreningar har kontaktats för att fånga upp ett bredare marknadsperspektiv.

Två fokusområden

Arbetet med att kartlägga TTR-processens påverkan på branschen hade två fokusområden. För det första ville utredarna höra om branschaktörernas syn på hur TTR skulle kunna påverka marknaden och konkurrensförhållanden:

– Vi ville också få svar på frågan om hur aktörerna ser på sitt eget behov av förändring och arbete som TTR kommer innebära. Till exempel vad gäller arbetssätt, IT-stöd och bemanningsfrågor, säger Hanna Melker.

Det råder inte heller någon tvekan, konstaterar Melker i sin analys om att branschen kommer att ha behov av stöd för att kunna genomföra de förändringar som TTR innebär.

Ökade befogenheter

Det som också framkommit under analysarbetet är att TTR-processens införande i ett svenskt perspektiv skulle kunna upplevas som ett steg tillbaka mot en mer reglerad marknad eftersom den strävar efter en europeisk harmonisering. Sverige har å sin sida kommit längre relativt sett än många andra med avregleringen av marknaden.

– Vi ser att TTR kommer innebära att Trafikverket får ökade befogenheter i förplanering av kapacitetsnyttjandet. Inte minst genom kapacitetssegmentering, utformning av kapacitetsutbud och förplanerade tåglägen som kan påverka vilken kapacitet branschens aktörer har förutsättningar för att nyttja, säger Hanna Melker.

Det fortsatta arbetet med att utforma detaljerade arbetssätt för svenska förhållanden, spelregler för hur processen ska tillämpas, affärsregler och inte minst den slutliga utformningen av de juridiska förutsättningarna kommer få stor påverkan på hur branschen ser att man kommer att agera och därmed vad utfallet av TTR kan tänkas bli.

Konsekvensanalysen har också under den senaste tiden fått uppmärksamhet internationellt, inte minst bland ledande branschorgan samt distribuerats ut till internationella samarbetspartners.

– Vi var inte riktigt beredda på att vårt arbete skulle få en internationell spridning men det känns naturligtvis mycket bra om de slutsatser som vi kommit fram till i ett svenskt perspektiv också delas på den internationella arenan, säger Hanna Melker.