Genomförandeplan – åtgärder för underhåll och utveckling av transportsystemet

Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren, 2024-2029.

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger. 

Som i ett tittskåp visar Trafikverkets genomförandeplan de åtgärder som har stor påverkan och effekt på transportsystemet, under och efter genomförande.

Genomförandeplanen är trafikslagsövergripande och utgår från gällande nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplaner för regional infrastruktur. Genomförandeplanen tar inte upp alla åtgärder, utan har fokus på hur transportsystemet förändras och hur de som använder systemet påverkas.

I kartor och tabeller finns de viktigaste åtgärderna i investerings- och underhållsplanerna för vägstråk och järnvägsflöden samt andra prioriterade åtgärder i det övriga transportsystemet presenterade. Tanken är att överbrygga avståndet mellan den långsiktiga planeringen och den korta och medellånga, samt synliggöra samplanering av åtgärder inom investering och underhåll.

Planen kan underlätta för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering.

Genomförandeplanen uppdateras en gång per år och presenteras i början av året. 

Synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på genomförandeplanen, så kan du göra det via formuläret under "Kontakta oss" på denna sida.