Inriktningsunderlag för 2018–2029

Den 21 maj 2015 fick Trafikverket uppdrag av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018–2029. Underlaget redovisades den 30 november 2015.

Trafikverket har tagit fram underlag för beslut om hur utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas under planperioden 2018–2029. Underlaget har utgjort grunden för infrastrukturpropositionen (2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling).

Inriktningsunderlaget omfattar tre analyser där Trafikverket har analyserat transportinfrastrukturen utifrån tre framtida utvecklingsinriktningar.

Ökat behov av underhållsresurser

En gemensam slutsats för de olika inriktningarna är bland annat ett ökat behov av resurser till underhåll. Behoven är väsentligt större än ramarna i den gällande planen. För att kunna behålla funktionaliteten på väg och järnväg på dagens nivå krävs ökade resurser, och ska vi ta igen det eftersläpande underhållet under nästa planeringsperiod krävs ytterligare resurser.

Begränsat utrymme för investeringar

Trafikverket konstaterar att det kommer att finnas ett begränsat utrymme för investeringar i kommande plan. Det innebär att vi behöver satsa mer på trimningsåtgärder i det befintliga systemet, och fokusera på åtgärder som bättre utnyttjar befintlig kapacitet, bland annat sjöfart. De tidiga stegen i fyrstegsprincipen blir särskilt viktiga för att uppnå detta.

Åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser

I uppdraget från regeringen har också ingått att analysera åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken står idag för huvuddelen av utsläppen, och Trafikverket konstaterar att stora konventionella investeringar i infrastrukturen inte löser klimatproblemen. Trafikverkets bedömning är att styrmedel och regleringar för energieffektivare vägfordon och förnybar energi blir nödvändiga och centrala för att minska utsläppen.

Svar på inriktningunderlaget

Ett antal remissinstanser lämnade svar på inriktningsunderlaget. Dessa skickades till regeringen och finns att läsa på regeringens webbplats.

Remiss av Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 (regeringen.se)

Redovisning av uppdrag att fördjupa inriktningsunderlaget

Trafikverket fick den 11 februari 2016 i uppdrag av regeringen att fördjupa inriktningsunderlaget angående trimning och effektiviseringar och miljöinvesteringar samt forskning och innovation som redovisades som en del av inritkningsunderlaget. Uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2016. I materialet nedan redovisar vi svar på de frågor som ställdes i uppdraget.