Alkolås i egna och upphandlade transporter

Trafikverket ska vara pådrivande och stödja arbetet med att främja införande av alkolås i myndigheters och företags egna och upphandlade transporter.

Åtgärder för att minska rattfylleri är tillsammans med åtgärder för att öka hastighetsöverlevnad två av de viktigaste områdena för att minska antalet dödade och skadade i vägtrafiken. Genom att ställa krav på alkolås för den egna fordonsflottan och för dina transporter bidrar du i arbetet med att minska antalet alkoholrelaterade olyckor på våra vägar.

Trafikverket (tidigare Vägverket) har ställt krav på alkolås i entreprenadfordon på väg sedan 2004. Det tidigare kravet i TRVK APV har slopats och från och med den 16 mars 2020 ersatts av ny kravtext i Trafikverkets upphandlingsdokument, Allmänna föreskrifter (AFC/D.14). Det medför att Trafikverket omfattningsvis når ut bredare och får en större täckning för alkolåskravet både i väg- och järnvägsprojekt, men det ger också en bättre uppföljningsbarhet på kravet.

Trafikverkets ambition är att vårt arbete och krav kan inspirera andra företag och organisationer att arbeta för att minska risken att möta en alkoholpåverkad förare i vägtrafiken genom att ställa krav på alkolås i transportupphandlingar. 

Kravställandet kan vara en delmängd i företagets/organisationens hållbarhets-, säkerhets- eller trafiksäkerhetsarbete. Arbetsmetoden Kvalitetssäkring av transporter, ger ett stöd och en systematik som kan summeras i fyra steg;

  • beslut och förankring
  • policy och mål
  • handlingsplan och åtgärder
  • uppföljning.

För att nå ett bredare trafiksäkerhetsarbete och systematik ger ISO-standarden Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet. ISO 39001, ett systematiskt metodstöd att arbeta med krav och uppföljning som kan påverka trafikolyckor och minska antalet dödsfall eller svårt skadade. Standarden bygger också på den övriga ISO familjens struktur med Ledningssystem för kvalitet – Krav, ISO 9001:2015, som bas. ISO 39001 berör och är tillämpbar på alla organisationer som vill förbättra trafiksäkerheten, oavsett typ, storlek och den produkt eller tjänst som tillhandahålls.

I januari 2009 utkom förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Förordningen är uppdaterad 2020 (2020:486). Där finns miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp, leasing och användning av bilar samt för vissa upphandlade vägtransporter. Syftet är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar. Förordningen har uppdaterats ett antal gånger och gäller för myndigheter under regeringen, men inte för bilar som tillhör staten och som är tillverkade för särskilda militära ändamål.

Transportstyrelsen följer upp årligen upp hur myndigheterna arbetar med förordningens krav. 

Riksdagen beslutade 2011 att alkolås inte längre höjer förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmånen. Regeringens syfte med undantaget var att öka acceptans och användning av alkolås.