Så trafiksäkrar ni verksamheten

För dig som arbetsgivare eller upphandlare finns det många skäl att arbeta med trafiksäkerhet. Det ger en mer hållbar affär på flera olika sätt. Här hittar du råd på vägen mot en mer trafiksäker verksamhet.

Alla verksamheter påverkar trafiksäkerheten

De flesta företag, organisationer och myndigheter genererar resor och transporter. Det innebär att verksamheterna också påverkar trafiksäkerheten – för de egna medarbetarna, för kunder och leverantörer och för samhället i stort.

Knappt hälften av dödsolyckorna i den svenska vägtrafiken är arbetsrelaterade. Det betyder att de skedde i tjänsten eller på väg till eller från arbetet. Vid drygt en tredjedel av dödsolyckorna var en upphandlad transporttjänst inblandad.

Knappt hälften av dödsolyckorna i den svenska vägtrafiken är arbetsrelaterade. Nu har Trafikverket och Arbetsmiljöverket tillsammans tagit fram vägledning för hur du som arbetsgivare kan arbeta med trafiksäkerhet i verksamheten.

För ett transportföretag eller trafikföretag är verksamhetens trafiksäkerhetspåverkan tydlig. För verksamheter i andra branscher kanske denna påverkan är mindre uppenbar. Men alla verksamheter som gör något av följande påverkar trafiksäkerheten:

  • De som utför transporter.
  • De som köper transporter.
  • De som köper varor eller tjänster som medför resor och transporter.
  • De som har medarbetare som reser eller kör i tjänsten.

Trafiksäkerhet ger en mer hållbar affär

Trafiksäkerhet är en hållbarhetsfråga och ingår i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Att arbeta för mer trafiksäkra resor och transporter är en del i både arbetsmiljö- och hållbarhetsarbetet i verksamheten. Det ger möjlighet till flera positiva synergier för såväl miljö och klimat som för kundnöjdhet och ekonomi. Trafiksäkerhet är inte bara en investering i människoliv, det är en bättre affär på flera olika sätt.

Läs mer om detta i vår folder som du hittar under länkarna.

Arbetsgivare skapar förutsättningar

Som arbetsgivare har du stor inverkan på möjligheten till trafiksäkra resor och transporter. Ni kan påverka genom att ställa krav i policyer och riktlinjer – och omsätta dessa i arbetssätt och rutiner, som leder till såväl en säker arbetsmiljö som till trafiksäkerhet för samhället i stort.

Arbetsgivaren styr också ofta över tidsscheman och liknande som påverkar medarbetares förutsättningar att bete sig trafiksäkert. Som arbetsgivare har du också en viktig roll i att skapa en god säkerhetskultur i organisationen.

Upphandlare kan ställa krav

Verksamheter som köper gods- eller persontransporter påverkar trafiksäkerheten. Det gäller även om din verksamhet köper varor eller tjänster som medför transporter.

Som upphandlare kan du ställa krav på hur transporterna utförs och på de fordon som används. Detsamma gäller om du har leverantörer vars medarbetare reser i tjänsten – även här kan du påverka. Kravställandet är en viktig drivkraft för utförarnas trafiksäkerhetsarbete.

Beställare råder ofta över flera av förutsättningarna för resorna och transporter. Det kan vara leveranstider, tidsfönster och framförhållning. Som beställare är det också viktig att följa upp de krav som ställs.

Ta stöd i våra vägledningar

Det finns vägledningar för trafiksäkerhet riktade till företag, organisationer och myndigheter. De berör tre teman: resor i tjänsten, godstransporter och persontransporter. För varje tema finns två vägledningar – en som riktar sig till arbetsgivare eller utförare, och en som riktar sig till upphandlare och beställare.