Utrymningslarm

På Trafikverkets sju bangårdar med förhöjd säkerhetsnivå finns ett utrymningslarm. Det används vid en olycka med farligt gods på järnvägen, för att varna de som arbetar eller vistas på bangården.

Utrymningslarmet har en snabb pulserande signal som varar i upp till tre minuter och som hörs inom bangårdens spårområde. Boende eller verksamheter som ligger i omedelbar närhet av spårområdet kan också höra larmet. När faran är över ljuder en sammanhängande signal i 30 sekunder.

Beskrivning av hur larmet låter

När larmet aktiveras ska alla som vistas på bangården lämna området.

Om ett större område än själva bangården behöver utrymmas kommer räddningstjänsten meddela detta till berörda på lämpligt sätt, vanligtvis genom VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Det innebär att det publika utrymningslarmet, VMA, aktiveras i området och information lämnas i radiokanaler. Om du som privatperson upptäcker en olycka ska du omedelbart ringa SOS Alarm på telefonnummer 112. Tänk på att det för allas säkerhet är förbjudet att vistas på spårområdet.

Test av larmet och övning av nödläge på bangården

Larmet testas fyra gånger om året, det görs i samband med att kommunerna/räddningstjänsten testar varningssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten).

Större övningar av nödläge på bangårdar med farligt gods gör Trafikverket vart femte år, i samverkan med de aktörer som verkar på bangården. I samband med det ljuder också larmet. Trafikverket informerar allmänheten i god tid före övningen.

Utrymningslarmet finns på följande bangårdar: Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Sävenäs, Hallsberg, Borlänge och Gävle.