Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Den tredje oktober öppnar en ny utlysning av stöd till snabbladdningsstationer. Ett andra samråd om möjliga platser sker nu. Samtidigt pågår slutredovisningar av tidigare beviljat stöd, sista datum att redovisa är den 31 oktober 2022.

I juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet.

Trafikverket har fått 150 miljoner kronor för att stötta uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Stödet gäller investeringskostnader upp till 100 procent. Stöd för driften av snabbladdningsstationerna är inte möjlig enligt förordningen.

Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare och där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el i hela landet.

Ny utlysning öppnar den 3 oktober 2022

Utlysningen av investeringsstöd för etablering av snabbladdare fortsätter. Det handlar om 28 platser längs större vägar där snabbladdningsstationer saknas. Publik snabbladdning kan vara ett komplement till annan verksamhet i anslutning till vägarna.

Utlysningen öppnar tredje oktober 2022, ansökningsperioden kommer att vara öppen under cirka tre veckor. Stationerna ska vara i drift senast den 31 oktober 2023. Det innebär att såväl tillståndsansökningar som bygge av snabbladdstationerna behöver hanteras av de sökande under en kort tidsperiod.

Andra samrådet inför årets utlysning – sista svarsdag 2022-09-29

För att stämma av om det finns behov av stöd på de platser som planeras att utlysas hösten 2022 genomförs öppna offentliga samråd.

Vi har precis genomfört ett samråd men för att göra det möjligt att justera valet av vissa platser genomför vi nu ett andra samråd. I blanketten ”Synpunkter inför utlysning 2022” listas de kompletterande platser som vi överväger att lysa ut.

Samrådet sker skriftligen och du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i blanketten och skicka in den via mejl senast 2022-09-29.

Synpunkter inför utlysning 2022 (dotm, 79 kB)

Val av platser

Utgångspunkten för valet av platser som övervägs för utlysning är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas. För att en vägsträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer, och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer. Tidigare har utgångspunkten varit 50 kW men 150 kW anses följa den nuvarande utvecklingen bättre. I översynen har snabbladdstationer som beviljats stöd inom Klimatklivet och Energimyndighetens regionala elektrifieringspiloter antagits bli genomförda.

Antalet vita vägsträckor överstiger tillgängliga medel. Trafikverket har därför fått göra en prioritering, vilken utgår ifrån där det är lägst sannolikhet att marknaden bygger ut. Vita vägsträckor med låga trafikflöden längs större vägar har därför prioriterats.

I den första kartan visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning. Den andra kartan visar en uppdelning av vägarna som inte täcks med snabbladdning utifrån trafikflöde.

Vita sträckor (pdf, 3 MB)

Slutredovisning för tidigare beviljat stöd

I år sker slututbetalningar av de stöd som redan har beviljats. Senast den 31 oktober 2022 ska de som beviljats investeringsstöd till snabbladdare slutredovisa sina kostnader.

Blanketter och instruktioner finns under Dokument:

  • Blankett för slutredovisning
  • Blankett återkoppling av erfarenheter
  • Kalkyl rörelseresultat

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Naturvårdsverket erbjuder liknande stöd för publika laddstationer via Klimatklivet och icke publika laddstationer via Ladda bilen.