BASTAB – stabilitetspåverkande arbeten

BASTAB-utbildningen vänder sig till dig som utför eller beställer stabilitetspåverkande arbeten. Det föreskrivna kravet är att minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete ska ha genomgått BASTAB-utbildningen .

Vid genomförande av stabilitetspåverkande arbete i spår enligt ”TRVINFRA-00014 Banöverbyggnad Stabilitetspåverkande arbete” kapitel 6, ska utbildningskrav enligt ”TRVINFRA-00220 Banöverbyggnad Behörighet BASTAB stabilitetspåverkande arbete” uppfyllas.

Det föreskrivna kravet är att minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete i spår ska ha genomfört BASTAB-utbildningen med godkänt provresultat.

Med "minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete" avses att den utbildade personen ska befinna sig på arbetsplatsen i tillräcklig utsträckning för att kunna bidra till att arbetet bedrivs enligt Trafikverkets krav vid genomförande av stabilitetspåverkande arbeten. Företaget, där den utbildade personen verkar, är ansvarig för att arbetet utförs enligt Trafikverkets krav.

Varför ett utbildningskrav?

Arbeten i spår och spårområde som utförs på ett felaktigt sätt kan få stora konsekvenser. Solkurvor är ett exempel på detta. Syftet med BASTAB-utbildningen (BAnteknik - STABilitetspåverkande arbeten), är att minska risken för oönskade händelser orsakade av nedsatt spårstabilitet.

BASTAB-utbildningen har tagits fram av Trafikverket och den ska ge den utbildade förståelse för:

  • vilka arbeten som påverkar spårstabiliteten
  • hur arbetsmoment, arbetsmetoder och förutsättningar påverkar spårstabiliteten
  • varför stabiliteten påverkas i spåret och vad som händer i spårkonstruktionen vid olika ingrepp
  • vilka grundläggande förutsättningar som krävs för att ett arbete ska få utföras
  • varför och hur man ska fylla i kontrollplan TMALL 0737.

Stabilitetspåverkande arbeten

Exempel på arbeten som kan orsaka stabilitetsnedsättning är slipersbyte, spårriktning, drivning av ledningar genom bankroppen, grundläggning av kontaktledningsfundament samt kanalisationsarbeten. Även andra arbeten kan påverka spårstabiliteten, exempelvis kan transport av arbetsmaskiner över spåret eller längs med banvallen påverka ballastprofilen. 

Vem ska gå utbildningen?

Målgrupp för BASTAB-utbildningen är bantekniker, eltekniker, signaltekniker, teletekniker, andra som utför stabilitetspåverkande arbeten i spår exempelvis schakt- och markentreprenörer samt beställare.

Målet är att alla som utför eller beställer stabilitetspåverkande arbete i Trafikverkets spåranläggning har genomfört utbildningen.

För mer information om utbildningskravet vid stabilitetspåverkande arbete, se "TRVINFRA-00220 Banöverbyggnad Behörighet BASTAB stabilitetspåverkande arbete".

Utbildningsföretag och anmälan

BASTAB-utbildning anordnas av flertalet företag som har behöriga utbildare. BASTAB- utbildningen är 12 timmar och BASTAB-Repetitionsutbildning är 6 timmar.

Behörighet BASTAB gäller i Trafikverkets spåranläggning i fem år. För att förlänga behörigheten med fem år från senaste utbildningsdatum ska BASTAB-Repetitionsutbildning genomföras.

Information om vilka utbildningsföretag som anordnar BASTAB-utbildning och BASTAB-Repetitionsutbildning hittar du nedan under ”Utbildningsföretag som anordnar BASTAB-utbildning”.

Dokument som berör BASTAB och stabilitetspåverkande arbete hittar du nedan under "Styrande dokument” .