Så utreder vi olyckor

Tyvärr inträffar olyckor, både på väg och järnväg. Här kan du läsa om hur Trafikverket utreder olyckorna.

Olycksutredning på väg och järnväg

Olycksutredningarna ska bidra till att ingen skadas allvarligt eller omkommer i transportsystemet. Det är en del av vårt systematiska arbete med trafiksäkerhet utifrån Nollvisionen. Både Trafikverket, andra myndigheter och organisationer använder kunskapen från olycksutredningarna som underlag för att på olika sätt höja trafiksäkerheten. Resultaten från olycksutredningarna ger idéer om hur infrastruktur för väg och järnväg, fordon, arbetssätt och rutiner kan bli säkrare. Vi får också viktig kunskap om olycksrisker, som vi kan vidareförmedla till både beslutsfattare och andra som bidrar i trafiksäkerhetsarbetet.

Vi får kännedom om olyckor och händelser från Polismyndigheten och Räddningstjänsten, och i järnvägsdriften även från järnvägsföretag och/eller entreprenörer. När en dödsolycka sker på väg eller järnväg gör vi alltid en olycksutredning.

På järnväg utreder vi förutom dödsolyckor även allvarliga olyckor och tillbud. Trafikverkets övriga verksamhetsområden hanterar mindre allvarliga händelser och säkerhetsavvikelser. Kort tid efter att en olycka har inträffat samlar våra olycksutredare in uppgifter om förhållanden som kan ha haft betydelse för olyckan. Vi analyser varje delhändelse i en olycka för att försöka förstå om något hade kunnat förhindra att olyckan inträffade eller lindra konsekvenserna av den. Resultatet från en olycksutredning kan leda till omedelbara förändringar i vägmiljön eller trafikmiljön. Resultatet kan även ingå i underlaget för det mer långsiktiga arbetet med att utforma väg och järnväg. Olycksutredningarna kan också ge stöd till polisens trafikövervakning, övrigt trafiksäkerhetsarbete och för samarbete om trafiksäkerhet mellan myndigheter, organisationer och företag.

Hantering av järnvägsolyckor

Trafikverket har utförliga rutiner för hur en järnvägsolycka ska hanteras. Till grund ligger Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2015:34). De händelser som inträffar på järnvägen delas in i någon av följande kategorier: olycka, tillbud eller avvikelse som medför risk för säkerheten. När en olycka har inträffat stoppas trafiken, och högspänningsledningar kopplas från vid behov för att säkra olycksplatsen. Vi kontrollerar om det finns farligt gods i de inblandade fordonen, till exempel kemikalier, och vi tillsätter en olycksplatsansvarig på olycksplatsen. I det här skedet startar faktainsamlingen i utredningsarbetet.

Hantering av vägtrafikolyckor

Vi började genomföra djupstudier av dödsolyckor på väg 1997, och arbetet regleras i regeringens förordning med instruktion för Trafikverket (SFS 2010:185). För varje dödsolycka på väg analyserar vi varje delhändelse för att få fram vad som hände, varför det hände och vad som kan göras för att det inte ska ske igen.

Viktiga uppgifter i utredningen av vägtrafikolyckor är:

  • Beteende hos inblandade trafikanter
  • Vägens beskaffenhet och utformning
  • Fordonssäkerhet

Sekretess för olycksutredning av dödsolyckor på väg

Uppgifter i olycksundersökningarna om enskilda personer är skyddade av sekretess.

Alla uppgifter i en olycksutredning som kan kopplas till enskilda personer är sekretessbelagda. Resultaten från studierna redovisas på ett sådant sätt att enskilda personer och fordon inte kan identifieras.

Skyddet för enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller annan lag som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till. Offentlighets- och sekretesslagen kompletteras av närmare bestämmelser i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Bestämmelser som skyddar den enskildes integritet finns i första hand i 7 – 9 kap. sekretesslagen – sekretess med hänsyn till skyddet för enskilda personliga och ekonomiska förhållanden.

Uppgifterna i olycksutredningarna är sekretesskyddade genom 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen sammanläst med 7 § offentlighets- och sekretessförordningen.