Om Nollvisionen - då och nu

Nollvisionen är vår ledstjärna; ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Den har förändrat trafiksäkerhetspolitiken, sättet att arbeta med trafiksäkerhet och slagit igenom internationellt.

Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att trafiken kräver människoliv.

Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet.
 
Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste transportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att olyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.
 
Sedan Nollvisionen etablerats i Sverige har antalet dödade i vägtrafiken minskat, men under de senaste åren har utvecklingen planat ut. Under 2012 tog Trafikverket ett beslut om att antalet personer som omkommer i järnvägssystemet ska halveras till år 2020. Detta som ett led i arbetet med Nollvisionen.